Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

302-7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

1) Kimler Yararlanabilir?
• Çiftçiler veya Çiftçi Hane Halkı Üyelerinin İşletmeleri
• Kırsal Alanda Yatırımı/Faaliyeti Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
• Başvuru sahibi 50 kişiden daha az çalışana sahip ve 8 milyon TL’den daha az yıllık ciroya sahip bir
mikro/küçük ölçekli işletme veya zanaatkar olmalıdır
• Başvuru sahibi ürün işleme konusundaki yatırımlar için 10 kişiden daha az çalışana sahip ve 1 milyon
TL’den daha az yıllık ciroya sahip mikro ölçekli işletme olmalıdır.
• 50 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu ve/veya bilançosu 8 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Elektriği, elektrik dağıtım şirketlerine satarak kar elde etmek amacı ile yenilenebilir enerji
kaynaklarına yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• Proje tutarı 5.000 euro’dan düşük, 500.000 euro’dan yüksek olamaz. %65 hibe niteliğindedir.
• Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın üzerinde
olmamalıdır.
• Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman
alımları, iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente
haklarının devralınmasına yönelik maliyetler, tesislerin yanına restoranların inşası, genişletilmesi veya
modernizasyonu ve restoranlar için gerekli ekipman satın alınması uygun harcamalardır.
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, canlı hayvan satın alınması,
zirai ürün haklarının ve yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, tüm vergiler, işletme
giderleri, bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.
• 40 yaş altı başvuru sahiplerine, dağlık alanlarda veya orman köyünde başlatılan projelere, alabalık
ve sazan dışındaki türleri yetiştirmeyi hedefleyen projelere, başvuru sahibi kadın olan projelere;
değerlendirme sürecinde ilave puan verilerek öncelik tanınmaktadır.
• Yatırımın kiralık mülk üzerinde yapılması durumunda yatırım tamamlanmasını müteakip 5 yıl
kiralama süresi şartı aranmaktadır.
• Uygun enerji faaliyetleri biyoyakıt, biyo-gaz, biyo-kütle, konsantre güneş enerjisi, jeotermal, güneş
enerjisi, termal güneş enerjisi, fotovoltaik, rüzgar pompaları, rüzgar türbinleri ve yukarıda
belirtilenlerin kombinasyonlarıdır.
• Yatırımın yapıldığı bölgede yaşayan gerçek kişilerin başvurularına öncelik verilecektir.
• Ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur.
• Yatırımlar kırsal alanda olmalıdır.
• Yatırım süreleri en fazla 9 ay olarak planlanmalıdır.