Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Ahiler Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 03.07.2019 tarihi itibarıyla ilan edilmiştir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 1.500.000,00 TL’dir

Programın Amacı

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.

Program Öncelikleri

 1. Bölgedeki madenler ve potansiyel kullanım alanlarının araştırılması, maden ürünlerinin sürdürülebilir yöntemlerle yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi,
 2. Bölgenin yenilikçilik kapasitesinin artırılmasına, bilim ve teknoloji odaklı uygulamalı araştırmalara, üretim altyapısının güçlendirilmesine ve ihtisas organize sanayi bölgelerinin oluşturulmasına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,
 3. Bölgedeki muhtemel ekonomik, çevresel tehdit ve risklerin önlenmesine ve acil tedbirlerin alınmasına katkı sağlayacak çalışmaların desteklenmesi,
 4. Turizmin çeşitlendirilmesine, yeni turizm destinasyonları oluşturulmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına, bölgeye yeni turistik ürün ve değerlerin kazandırılmasına ve turizmde rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi,
 5. Hayvancılıkta et, süt verimliliğinin artırılmasına, tesislerin modernizasyonunun sağlanmasına, kaliteli yem üretiminin yapılmasına, gen araştırmaları ve damızlık üretimine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,
 6. Sanayide (otomotiv, savunma vb.) Ar-Ge, kümelenme, yenilikçilik ve markalaşma çalışmalarının desteklenmesi,
 7. Bölgedeki yenilenebilir enerji kaynaklarının ve bu alanda yeni teknolojilerin araştırılmasına, altyapı yatırımlarının güçlendirilmesine ve yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,
 8. Tarımsal üretimde alternatif ürün geliştirilmesine, tarımsal ürünlerin katma değerini artıracak, bölgede 4 mevsim tarımsal üretimin yapılabilmesine imkân verecek sistemlerin (depolama, işleme, paketleme, jeotermal seracılık vb.) yaygınlaştırılmasına, tarıma dayalı sanayi üretiminin çeşitlendirilmesine ve tohum ıslahına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,
 9. Bölgede mevcut üretim altyapısı ile ithal edilen/edilmek zorunda olan malların/ara malların üretilebilirliğine yönelik çalışmaların desteklenmesi,
 10. Mevcut üretim altyapısıyla geri dönüşümü yapılmayan üretim atıklarının girdi olarak kullanılabilmesinin tekno-ekonomik açıdan araştırmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi.

Programın Toplam Bütçesi:1.500.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı:Asgari: 30,000TL  azami:100,000TL

Proje Başına Mali Destek Oranı:%25 %100

Proje süresi: Asgari6 Ay Azami 9 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi:  06 Aralık 2019 Saat: 17:00

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi :13 Aralık 2019 Saat: 17:00