Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı (KOSGEB)

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Amacı:

Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahipiltem_amacı_2 KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.

AR-GE Nedir?

Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgiler kullanılarak;
mevcut ürün, hizmet, yöntem ve süreçleri geliştirmek,
yeni ürün, hizmet, yöntem ve süreçleri oluşturmak
amacı ile yapılan düzenli ve sistematik çalışmalardır.

İnovasyon Nedir?

Bilginin ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesi olarak veya bir başka deyişle,
bilgiyi kazanca dönüştüren ve değer oluşturan süreçtir.
İşletme için inovasyon;
Geliştirilmiş ve/veya iyileştirilmiş yöntemlerin uygulanması ya da portföyündeki yeni ürün/hizmet sayısındaki artışlarla satışlarının ve pazar payının artırılması,
Yeni ürünlerin/hizmetlerin pazara sürümünün sağlanması,
Kaynakların (işgücü, zaman, finans) yerinde ve etkin kullanımı yoluyla maliyetlerin düşürülmesi,
Yeni bir pazarlama veya organizasyonel yöntemin uygulamaya geçirilmesidir.

Proje Başvuruları

Proje süresi en az 12 ay, iltem_proje_başvurusuen çok 24 aydır. Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.
Ar-Ge ve inovasyon Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %75 olarak uygulanır. Ancak, Başlangıç Sermayesi Desteğinde destek oranı %100’dür.
Program için belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup, işletmelerin her yeni projesinde destek üst limiti yeniden başlatılır.
İşletmenin aynı anda sadece 1 Ar-Ge ve inovasyon projesi desteklenir. Projenin tamamlaması halinde yeni bir proje sunulabilir.
Ancak 2 projesi arka arkaya başarısız tamamlanan işletmenin bu program kapsamında yeni başvurusu alınmaz.

AR-GE, İnovasyon Destekleri:

AR-GE, İnovasyon başlığı altında sunulan projeler aşağıdaki alt başlıklarda desteklenmektedir:
İşlik/Kira desteği (Sadece girişimciler için)
Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri (Ar-Ge amaçlı makine ve teçhizat desteklenir)
Personel gideri desteği (Proje kapsamında çalışan mevcut ve yeni lisans ve üstü personel)
Proje geliştirme desteği
Başlangıç sermayesi desteği (sadece girişimciler için)

1. İşlik/Kira Desteği: (Sadece girişimciler için)
1.1 İşlik Desteği:
Talep edilmesi ve TEKMER’de yer olması halinde, proje süresince işlik desteği verilir. İşlik kullanım bedeli alınmaz.
İşlik desteği öngörülen girişimciye, şirket kurma sürecinde adres göstermesini sağlamak amacıyla işlik tahsisi yapılabilir.
İşletme, İşlik Desteğinden yalnızca 1 defa yararlanabilir.
1.2 Kira Desteği:
Başvuru aşamasında girişimci olan işletmeye, başvuru yaptığı Hizmet Merkezi tarafındanİşlik Desteği verilememesi halinde; Geri Ödemesiz Kira Desteği verilir.
Kira Desteğinin üst limiti, net kira bedeli üzerinden (stopaj hariç) proje süresince aylık azami 500 TL olmak üzere toplam 12.000 TL’dir.

2. Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri
İşletmeye deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye yönelik; hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/isçilik giderleri için destek sağlanır.
Bu desteğin üst limiti; geri ödemesiz 100.000 TL, geri ödemeli 200.000 TL olmak üzere toplam 300.000 TL’dir.
Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu personel işletmeyi ziyaret ederek Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit Tutanağını düzenler. Ancak, serbest bölge ve/veya yurtdışı satın alımlarda bu tutanak; makine, teçhizat ve donanımın işletmeye gelmesinden sonra düzenlenir.
Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

3. Personel gideri desteği
•iltem_personel2_ Bu destek, projede çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır.
• İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık;
– ön lisans mezunlarına 1.500 TL,
– lisans mezunlarına 2.000 TL,
– yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL
– doktora programı mezunlarına 3.500 TL
olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.
Asgari Geçim indirimi net ücrete dahil edilmez.

4. Proje Geliştirme Desteği
Proje kapsamında;
a) proje danışmanlık,
b) eğitim,
c) sınai ve fikri mülkiyet hakları,
d) tanıtım,
e) yurtdışı kongre / konferans / fuar ziyareti / teknolojik işbirliği ziyareti,
f) test-analiz ve belgelendirme giderleri için işletmeye toplam üst limiti 100.000 TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır.

4-a) Proje Danışmanlık
İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversiteler ile kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerden; teknik, tasarım, finans, proje yönetimi v.b. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar.
Bu destek, yalnızca danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
Desteğin üst limiti 25.000 TL’dir
Not: Proje hazırlama danışmanlığı desteklenmez.

4-b) Eğitim
İşletmenin; projesini iltem_egitim_içerikgeliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar.
Destek, yalnızca eğitim bedelini kapsar. iaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
Desteğin üst limiti 5.000 TL’dir.

4-c) Sınai ve fikri mülkiyet hakları
İşletmenin;iltem_sınai_ve_fikri_mülkiyet_içerik_
Patent,
Faydalı Model,
Endüstriyel Tasarım Tescil,
Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgelerini almak için yaptığı giderleri kapsar.
Desteğin üst limiti 25.000 TL’dir.
Türk Patent Enstitüsü’ne ve/veya yurt dışı muadili kurum/kuruluşlar ile Türk Patent Enstitüsü’nce yetkilendirilmiş Patent Vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır.

4-d) Proje Tanıtım Desteği
iltem_tanıtım_destek_içerik• Projenin tanıtımı için yaptırılan; broşür, katalog, CD, web sayfası gibi tanıtım ürünü giderleri ile tanıtım toplantısı gibi etkinliklerin organizasyon giderlerini kapsar. • Bu desteğin üst limiti 5.000 TL’dir.

4-e) Yurtdışı Kongre / Konferans / Fuar Ziyareti / Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
Proje konusuyla ilgili yurt dışı kongre / konferans / sempozyum katılımı ve yurt dışı fuar / teknolojik işbirliği ziyaretine ilişkin ulaşım, konaklama ve katılım/giriş giderlerini kapsar.
Her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 3.000 TL olmak üzere, bu desteğin toplam üst limiti 15.000 TL’dir.
Her bir yurt dışı ziyaretine, projede görevli olmak kaydıyla birden fazla kişi katılabilir.

4-f) Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği
İşletmenin, proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme giderlerini kapsar.
KOSGEB Laboratuarlarında yaptırılan test ve analiz hizmetleri destek kapsamı dışındadır.
Bu desteğin üst limiti 25.000 TL’dir.

5. Başlangıç Sermayesi Desteği (Sadece girişimciler için)
Bu destek, girişimcilerin işletme kuruluşu ve ofis donanım giderlerini kapsar.
Bu destekten;
5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine son bir yıl içinde teknogirişim sermayesi desteği başvurusu yapan ve değerlendirme sonucunda geçer not alanlar,
Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,
Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar ile,
Öğretim elemanları yararlanabilir.
Geri ödemesiz olan desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.

By |Aralık 6th, 2016|YENİ PROJELER|