Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

BEBKA BAŞVURU ŞARTLARI PROJE ÇEŞİTLERİ

TANIMLAR
Bu rehberde geçen;
Ajans: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansını,
Başvuru Rehberi: Ajans tarafından başvuru sahipleri için hazırlanan, destekten yararlanabilecek gerçek ve
tüzel kişileri, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, desteklenecek
faaliyet alanları ve proje konularını, destekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme
kriterlerini, eş finansman yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri açıklayan
rehber belgeyi,
Başvuru Sahibi: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ajanstan
proje veya faaliyet desteği almak üzere ajansa başvuran gerçek veya tüzel kişileri,
B2B: İngilizce açılımı “Business to Business” olan bu kısaltma, şirketler arası pazarlama ya da satış uygulamalarına
verilen kısa tanımı,
Bölge Planı: Ajans tarafından hazırlanan ve 2014-2023 dönemini kapsayan TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge
Planı’nı,
Değer Zinciri: Değer zinciri, bir hizmet veya ürünün, kavramsal gelişim noktasından başlayarak birçok üretim
sürecinden geçerek (fiziksel değişim ve birçok değişik üretici hizmetlerinin katkısını da içermek üzere) nihai
tüketiciye erişimine ve kullanım sonrasına dek bir parçası olduğu tüm operasyonları,
Destek Yönetimi Kılavuzu: Ajanslarla karşılıklı etkileşim halinde Bakanlık tarafından hazırlanan ve ajansın
sağlayacağı destekler ile bunların izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik temel ilke ve kuralları, iş akış ve
tanımlarını, raporlama usul ve esaslarını, destek yönetimi sürecinde kullanılan ilgili belge ve formların standartlarını,
yararlanıcılarla imzalanacak tip sözleşme formatını, bilgi sistemlerinin ve veri tabanlarının kullanımını ve
gerekli diğer hususları belirleyen el kitabını,
Eş finansman: Ajans tarafından desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, yararlanıcı tarafından
sağlanması taahhüt edilen nakdi katkıyı,
Faaliyet: Süresi, kapsamı ve bütçesi sınırlı, kısa ve basit şekilde düzenlenmiş acil ve/veya stratejik nitelikli işleri,
İştirakçi: Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya
menfaat elde etmeden yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan ve ilgili başvuru belgelerinde
açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişiyi,
7
KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi): Ajans desteklerinin ilanı, yürütülmesi ve projelerin değerlendirilmesi
aşamalarının elektronik ortamda kontrol edilebildiği internet tabanlı yazılımı,
Mali Destek: Desteklenecek proje veya faaliyetlerin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda ajans tarafından
karşılanması amacını güden nakdi ödemeyi,
Menfaat İlişkisi: Proje veya faaliyetin hazırlığı, değerlendirilmesi, seçimi, onayı, teknik açıdan desteklenmesi ve
izlenmesi aşamalarında görev alanların görevlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını, kendilerine, yararlanıcılara ya
da başkalarına maddi veya manevi yönden haksız menfaat temini bakımından etkileyebilecek her türlü durumu,
Proje: Destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden,
belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütününü,
Proje Hesabı: Mali desteğe hak kazanan yararlanıcı tarafından projeye özel olarak açılan, kendisi tarafından
sağlanan eş finansman da dâhil proje harcamalarının tamamının karşılandığı banka hesabını,
Proje Ortağı: Desteğe konu projenin hazırlanmasında, yürütülmesinde proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde
veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek, bunun karşılığında yararlanıcıya
projenin yürütülmesinde katkıda bulunan, Destek Yönetimi Kılavuzunda gösterilen ortaklık beyannamesini imzalayan
ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişiyi,
Sözleşme: Ajans ile yararlanıcı arasında imzalanan, destekten yararlanma ilke ve kurallarını, ödeme usul ve
esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen
anlaşmayı ve eklerini,
Usulsüzlük: Proje uygulaması sırasında veya öncesinde; yanlış veya yanıltıcı bildirimde bulunmak, sahtecilik
yapmak, hile ve dolanlı hareketlerde bulunmak ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği
ile bunu tamamlayıcı nitelikte hazırlanan her türlü belge ve düzenlemede belirtilen ilke ve kurallara aykırı olarak
sözleşmede değişiklik yapmak gibi sözleşme ilişkisini ihlal eden fiil ve davranışları,
TR41 Bölgesi: Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum süreci doğrultusunda, 2002/4720 no’lu kanun gereğince,
Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye İstatistik Enstitüsü tarafından oluşturulan ve 3 düzeyden oluşan İstatistiki
Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre Bursa Eskişehir Bilecik illerinden oluşan Düzey 2 bölgesini,
Yararlanıcı: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ajanstan
destek almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişileri,
Yasal Temsilci: Başvuru sahibinin yetkili karar organının doğrudan faaliyet desteği başvurusunda bulunmak
için belirlediği, başvuru sahibinin beyanını ve proje ile ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olan kişiyi,
ifade eder.
8
PROGRAM ÖZETİ
Havacılık – Raylı Sistemler – Savunma Sanayi Mali Destek Programı
Havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerindeki
işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile
yüksek katma değerli sektörlerin rekabet güçlerinin artırılması
1. TR41 Bölgesinde havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi
sektörlerinde rekabet gücünü artırmaya yönelik teknolojik
altyapının, kurumsal kapasitenin, üretim kabiliyeti ve kalitesinin
geliştirilmesi
2. TR41 Bölgesinde havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi
sektörlerinde işgücü niteliklerinin geliştirilmesi.
3. TR41 Bölgesinde havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi
sektörlerindeki firmaların ve ürünlerinin tanıtımı ile ihracat
kapasitelerinin artırılması
12.000.000 TL
Asgari 50.000 TL Azami 600.000 TL
Asgari %25 Azami %50
Asgari 6 ay, Azami 12 Ay
Tüm İşletmeler
02/05/2016 Saat: 17:00
09/05/2016 Saat: 17:00
Program Adı
Programın Amacı
Öncelikler
Programın Toplam Bütçesi
Proje Başına Mali Destek Tutarı
Proje Başına Mali Destek Oranı
Süre
Uygun Başvuru Sahipleri
KAYS Proje Girişi için Son Başvuru
Tarihi
Projenin Ajansa Teslimi için Son
Başvuru Tarihi
9
ÖNEMLİ UYARI: 02/05/2016 tarihi proje dosyasının KAYS Portalına girişi için son tarihtir ve
başvuru dosyasının değerlendirilmesi kaydedilen bu dosya üzerinden yapılacaktır. 09/05/2016 tarihi kaydedilmiş
başvuru dosyasının ıslak imzalı ve destekleyici belgeler ile Ajansa sunulması gereken tarihi belirtmektedir.
1. HAVACILIK – RAYLI SİSTEMLER – SAVUNMA SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI
1.1 PROGRAMIN GEREKÇESİ
Dünya üzerinde egemen olan üretim süreçleri ve yapılarına bakıldığında, ülkelerin üretilen ürün ve hizmetten
çok bu ürün ve hizmetlerin kalitesi ve katma değerinin önemi kazandığı bir dönem içinde olduğu görülmektedir.
Özelikle gelişmiş ve kalkınma sürecini doğru bir şekilde yönetebilmiş ülkeler mevcut ürün ve hizmetlerin üretimindeki
değer zincirlerine egemen olmakla birlikte aynı zamanda bu değer zincirini tamamlayan üretim ağını da
kontrol etmektedirler. Bu değer zinciri ve üretim aşamalarının yüksek katma değer getiren bölümlerine odaklanan
gelişmiş ülkeler, sürecin daha çok emek yoğun ve düşük katma değere sahip olan diğer aşamalarında
teknolojik olarak daha düşük düzeyde üretim altyapısına ve tecrübesine sahip ülkelerin kaynaklarını kullanma
eğilimindedirler. Bu süreci kabullenmiş, üretim teknolojilerinde ve insan kaynağında daha yüksek katma değerli
ve teknoloji yoğun üretim altyapısına yönelik çaba göstermeyen ülkeler doğal olarak refah seviyesini yükseltememe
ve çoğu zaman da mevcut olan rekabet güçlerini bile kaybetme tehlikesi içinde kalmaktadırlar.
Ülkemiz, mevcut olan üretim teknolojileri ve tecrübesi dikkate alındığında yüksek katma değerli ve bilgi yoğun
üretim sistemlerinin üretim sürecinde üst düzeyde kullanılabilmesi bağlamında önemli bir potansiyele sahiptir.
Belli alanlarda bu potansiyel harekete geçirilmiş olmakla beraber hala ülkemizde ihraç ürünleri büyük oranda
orta düşük ve düşük teknoloji ürünlerden oluşmaktadır. 2014 yılında imalat sanayinde ileri teknoloji ürünlerimizin
toplam ihracatımız içindeki payı sadece %3,4 olarak gerçekleşmiştir. Yüksek düzeyde ileri teknolojili
üretiminin gerçekleştirildiği ve bu tecrübeye en donanımlı bir şekilde sahip olan bölgeler arasında yer alan TR41
bölgesinde bile bu alanda potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirememiştir.
Sahip olunan bilgi ve tarihten gelen tecrübe özellikle savunma, havacılık, raylı sistemler gibi yüksek teknolojiyi
kullanan ve bu teknoloji ile yüksek katma değer yaratan birçok sektör TR41 Bölgesinde konumlanmıştır. Bununla
birlikte, bu sektörlerdeki teknoloji düzeyinin geliştirilmesi ve bölgemizde yer alan diğer sektörlerin de bu teknoloji
düzeyine yükseltilmesi, daha rekabetçi bir ekonomi için son derece önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, üretimde
ve ihracat ürünlerimizde daha rekabetçi, daha yüksek katma değerli ve teknolojiyi daha etkin bir biçimde
kullanabilen bir yapıya sahip olunabilmesi için planlı yapısal bir dönüşüm sürecine olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak
ortaya çıkmaktadır. Son dönemlerde bu kapsamda birçok makro politika hayata geçirilmiş olmakla beraber hala
yüksek katma değerli ürünlerde üretim yeteneklerinin geliştirilmesinde ciddi problemler olduğu görülmektedir.
Özellikle özel sektör işletmelerinin üretim ve teknolojik altyapılarının geliştirilmesi; savunma, havacılık ve raylı
sistemler gibi sektörlerin ihtiyaç duyulan alanlarında yatırım yapılmasını teşvik edecek finansman olanaklarının
zenginleştirilmesi öncelikli olarak ele alınması gereken konular arasında yer almaktadır.
10
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, faaliyet gösterdiği illerde, yürütmüş olduğu bölgesel analiz çalışmalarında
özellikle bu sektörlere ilişkin genel ve firma özelinde ihtiyaçların ortaya konulması, bu sektörlere ilişkin acil
müdahale alanlarının belirlenerek ihtiyaç duyulan finansman olanaklarının geliştirilmesi bağlamında sistematik
bir saha çalışması yürütmüştür. Bölge illerinde yer alan savunma, havacılık ve raylı sistemler gibi üst düzey teknoloji
gerektiren sektörlerde faaliyet gösteren ve/veya gösterme amacında olan firmalar ile birebir görüşmeler
yaparak bölge potansiyelini ortaya koymuş ve bu sektörlerde ayrıntılı analizler yürütmüştür. Bölge illerinde yer
alan küme oluşumlarının da desteği ile bu sektörlerin temel sorunları, öncelikli müdahale alanları ve bunlara
yönelik çözüm önerileri bu saha çalışmaları ve firma görüşmeleri sonucunda kapsamlı olarak ortaya konulmuştur.
Bu çalışmalar kapsamında da “TR41 Bölgesi Raylı Sistemler Sektörü Raporu” ve “TR41 Bölgesi Havacılık
Sektörü Raporu” adı altında iki kapsamlı rapor oluşturulmuştur. Bu raporlarda, özellikle bölgemizde faaliyet
gösteren firmalara yönelik olarak dönüşüm sürecini hızlandırabilecek temel ihtiyaçlar belirlenmiştir.
İlgili saha araştırmasında görüşülen firmalar arasında doğrudan havacılık ve raylı sistemler sektörlerinde faaliyet
gösteren firmalar yanında, ana faaliyet alanı otomotiv, otomotiv yan sanayi, makine ve ekipman üretimi,
yazılım, tasarım ve danışmanlık, plastik, kauçuk ve kompozit sektörleri olup havacılık ve raylı sistemler
sektörlerine de ürün tedariki gerçekleştiren firmalar da yer almıştır. Bu yolla, sektörde hâlihazırda doğrudan
faaliyet gösteren firmalar yanında, bu sektörlerde dolaylı faaliyet gösteren ve/veya göstermek isteyen firmaların
da temel ihtiyaçları belirlenmeye çalışılmıştır. Saha çalışmaları sonucunda teknolojik altyapıların geliştirilmesi,
sektörle ilgili kritik sertifikasyon süreçlerinin başlatılması, sektöre özgü nitelikli işgücü programlarının hayata
geçirilmesi, pazar analizi çalışmaları, enerji verimliliği ve markalaşma faaliyetleri, sektörel eğitim ve seminerler,
tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, sektöre özgü yazılım ve program uygulamalarının tedariki gibi konularda
sektörün ihtiyaçları ortaya konulmuştur. Bu alanlarda hem mevcuttaki odak sektörlerin dönüşümüne yönelik
müdahale alanları belirlenirken aynı zamanda ilgili sektörlerin de daha yüksek katma değerli üretim süreçlerine
dönüşümlerinin ivmelenmesi hedeflenmiştir. Bu hedefle, ilgili sektörlerde hem yerlilik oranı arttırılabilecek hem
de ithalat bağımlılığı azaltılabilecektir.
Saha çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler, bölgesel ve makro ölçekli planlarda yer alan amaç ve hedefler
doğrultusunda sistematik bir şekilde değerlendirilmiş ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, 2016 yılında
Havacılık – Raylı Sistemler – Savunma Sanayi Mali Destek Programı’nı hazırlamıştır. Bu destek programının
amacı aynı zamanda 10. Kalkınma Planı’nın da temel hedefleri arasında yer alan ve “başta bölgemiz olmak
üzere ülkemizde havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerinde daha yüksek katma değer yaratan,
teknoloji üretebilen ve kullanabilen, çevreye duyarlılığı ön planda tutan, becerilerini sürekli geliştirebilen, ulusal
ve uluslararası talebe cevap verebilen, rekabet gücünü sürekli yükseltebilen, girdi tedarikinde etkinliğin sağlanarak
yatırım ve ara mallarında ithalat bağımlılığının azaltıldığı sektörel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak”
olarak belirlenmiştir.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından ortaya konulan bu mali destek programı, ajansımızın faaliyet
gösterdiği illerde büyük potansiyel taşıyan yüksek katma değerli sektörlerin gelişimine önemli ölçüde katkıda
11
bulunacaktır. İlgili mali destek programının amaç ve hedefleri 2014-2023 Dönemi TR41 Bölgesi Bölge Planının
“Uluslararası Alanda Yüksek Rekabet Gücünün Sağlanması gelişme ekseni için de yer alan “Bölgenin Öncü
ve Potansiyeli Olan Stratejik Sektörlerinin Geliştirilerek, İleri Teknoloji Kullanan Sanayi Üretimine Geçilmesi”
önceliği ile doğrudan örtüşmektedir. Bölge planının “Sektörel Kümelenme Oluşumlarının ve İşbirliği Ağlarının
Geliştirilmesi”, “İşgücü Niteliklerinin ve İstihdamın Sektörlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Şekillendirilmesi
ve Geliştirilmesi”, “Sanayide Fiziksel Altyapı Eksikliklerinin Giderilmesi ve Lojistik Altyapının Güçlendirilmesi”,
“Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Verimliliğin Artırılması” gibi öncelikleri de hem doğrudan
hem de dolaylı bu mali destek programının kapsamı içinde yer alan temel amaçları içinde yer almaktadır. Havacılık
– Raylı Sistemler – Savunma Sanayi Mali Destek Programı başta 10. Kalkınma Planı olmak üzere birçok
makro strateji belgesinin amaç ve öncelikleri ile de doğrudan örtüşmektedir. 10. Kalkınma Planında yer alan
“İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması”, “İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi”, “Öncelikli Teknoloji Alanlarında
Ticarileştirme”, “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi” gibi üst ölçekli hedefleri barındıran programların yerelde
sahiplenilmesi ve yereldeki potansiyelin harekete geçirilmesi bağlamında bu mali destek programının önemli bir
hızlandırıcı etki oluşturacağı düşünülmektedir.
Yine üst ölçekli makro strateji belgelerinden biri olan Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın (2015-2018) temel
amacı olarak belirlenen sanayinin verimlilik temelli yapısal dönüşümünü hızlandırmada sanayinin sürdürülebilir
üretim altyapısına dönüşüm sürecinde uygulama, teknolojileri yaygınlaştırmak; başta KOBİ’ler olmak üzere
firmaların teknolojik donanımlarını, kurumsallaşma, verimlilik uygulama ve Ar-Ge kapasitelerini güçlendirmek
hususları, hazırlanan mali destek programının öncelikleri ile de doğrudan örtüşmektedir. Aynı şekilde, ülkemizin
10. Kalkınma Planı’nın temelini oluşturan strateji belgeleri arasında yer alan Bölgesel Gelişme Ulusal
Stratejisi’nde (BGUS) uluslararası rekabet gücünün arttırılması için birçok alanda katma değeri yüksek üretim
süreçlerinin ivmelendirilmesi ön plana çıkarılan hususlar arasındadır. Özellikle “yerel bilginin geliştirilmesi ve
üretime yönlendirilmesi suretiyle daha ileri teknoloji ve organizasyon gerektiren, daha yüksek katma değerli mal
ve hizmet üreten değer zincirlerine geçilmesi, böylelikle büyüme odaklarındaki gelişmenin sürekli kılınması” hedefi,
BGUS’ta bölgesel gelişme ve yerel kalkınma için öncelikli alanların başında gelmekte olup; bu mali destek
programı da bu hususu ön plana çıkarmaktadır.
Katma değeri yüksek sektörel dönüşüm süreçlerinin önemini vurgulayan ve aynı zamanda bu süreçleri ulusal
politika haline getiren strateji belgelerinden biri de Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’dir (2015-2018). Genel amacı
“Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan,
ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip; aynı zamanda
çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak” olarak belirlenen strateji belgesinin
“sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli yerli üretimin geliştirilmesi” bağlamında temel bir
sanayi dönüşüm hedefi bulunmaktadır. 2023 İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda da özellikle girdi tedarikinde,
ülke ve bölge bazlı ithalat bağımlılığının azaltılması, kaynaklardaki belirsizliklerin ve fiyat dalgalanmalarının
oluşturacağı risklerin giderilmesi, ihracatta sürdürülebilir rekabet gücünün sağlanması ve gelecekte önem kazanacak
ürünlerin ihtiyacının karşılanması kritik olarak ele alınan stratejik hedeflerdendir.
12
Mali Destek Programının odağında yer alan havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerine ilişkin
makro hedefler de birçok strateji belgesinde yer almaktadır. Türkiye Ulaşım ve İletişim Strateji Belgesi’nin havacılık
sektörü için ortaya koyduğu stratejik amacı “Türk Havacılık Sektörünü yenilikçi, gelişmeye açık, sürdürülebilir
bir yaklaşımla, en güvenilir, en konforlu, çevreye duyarlı, tüm işlemlerinde insan memnuniyetine odaklı,
rekabete açık, küresel fırsatları yakalayan, bölgesinde havacılık üssü olan ve dünya ile entegre olmuş bir hale
getirmek” olarak ortaya koyulmuştur. Bu amaca ulaşmak için sivil havacılık filo yapısı 2023 yılında en az 100
geniş gövde, 450 dar gövde, 200 bölgesel uçak olacak şekilde 750 uçaklık bir yapıya ulaştırılması hedeflenmektedir.
2014-2020 tahminlerinde havayolu ulaşımında Türkiye’nin dinamik bir büyüme eğilimi içinde olacağı
öngörülmektedir. Özellikle 2019-2020 yıllarında Avrupa’daki tüm ulaşım ağını etkileyecek olan Türkiye’deki
kapasite artışı sayesinde ortalama büyüme oranının %3 olması beklenmektedir. 2015 yılı için de %7,1’lik bir
büyüme öngörülen havayolu ulaştırma sektöründe orta vadede Türkiye’nin ortalama %6,9 büyüme oranı hızlı
bir büyüme gerçekleştirmeye devam ederek Avrupa’daki büyümeye önemli katkı sağlayacağı tahmin edilmektedir
¹. Önümüzdeki 20 yıl boyunda 38 binin üzerinde yeni uçağa ihtiyaç duyulmakla birlikte bu talep havacılık
sektöründe yaklaşık 5,6 trilyon dolarlık bir pazar yaratacaktır². Bu amaçla yerli ve yabancı pazarlarda havayolu
taşımacılığında büyük bir potansiyel olduğu ortaya çıkmaktadır.
Ülkemizde 2023 yılında 25 milyar dolarlık bir ihracat hedefini ortaya koyan savunma sanayinde havacılık sektörü
bunun önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Savunma sanayinin yerlileştirilmesi amacıyla yıllardır yürütülen çalışmalar
yavaş yavaş meyvesini vermeye başlamakla birlikte, mevcut konjonktür özellikle havacılık sektöründe
daha yüksek düzeyde bilgi ve teknoloji barındıran milli üretim çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde milli
savunma sanayinin gelişiminde en etkin kurum olan Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 2012-2016 Stratejik Planı’na
göre, savunma ve havacılık sanayi cirosu içerisinde yan sanayi payının ortalama % 30 olması performans
hedefi olarak belirlenmiştir. Müsteşarlığın Stratejik Planına göre, ihtiyaçların yurtiçinden karşılanma oranının
tabana yayılmış bir tedarik zinciri oluşturarak artırmak hedeflenmiştir. Bu tedarik zincirinin oluşumunda TR41
bölgesindeki önemli firmalar rol almaktadır. Plana göre, teknolojik üstünlük kazandıracak platform ve sistemlerin
yurt içinde geliştirilmesi, savunma ve havacılık ihracatının artırılması, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini
destekleyecek test ve sertifikasyon altyapısı, savunma sanayinin ürün tasarımından üretim ve lojistik desteğe
uzanan ömür devrinin tamamında etkin rol almasını sağlamak hedeflenmiştir. Tüm bu hedefler, ülke içinde ilgili
sektörlere ilişkin geniş bir tedarik zincirine olan ihtiyacı ortaya koymaktadır.
Benzer şekilde, ülkemizde ulaşım ağının geliştirilmesi, şehir içi ve şehir dışı ulaşımın hem hızlandırılması hem
de rahatlatılması amacıyla demiryolu, hızlı tren ve hafif raylı sistem altyapı projelerinin hızla hayata geçirilmesi
gerekmektedir. 10. Kalkınma Planının önemli hedefleri arasında yer alan lojistik sektörünün geliştirilmesine
yönelik belirlenen hedefler arasında yer alan büyük ulaştırma altyapı çalışmaları bu anlamda bu sektörde faaliyet
gösteren işletmeler için önemli fırsatlar doğurmaktadır. Ülkemizde, demiryollarında yapımı devam eden
19 lojistik merkezin tamamlanması ve trafiğin yoğun olduğu kesimlerde çift hat demiryolu yapımlarının gerçekleştirilmesi
açısından bütünsel anlamda raylı sistemler ve ilişkin sektörlere büyük sorumluluklar düşmektedir.
Türkiye Ulaşım ve İletişim Strateji Belgesi’nde demiryolu sektöründe “Teknolojik gelişmelerden faydalanarak,
¹Türkiye Sivil Havacılık Sektörü Meclisi Raporu 2014, s61.
²Boeing Current Market Outlook 2015-2034, s.7.
13
diğer ulaştırma türleri ile uyumlu yaygın bir demiryolu ağı kurarak, demiryollarını; ülke kalkınmasının lokomotif
gücü olacak şekilde ekonomik, güvenli, hızlı, konforlu ve çevreye duyarlı tercih edilen bir ulaşım sistemi haline
getirmek ve işletilmesini sağlamak” ulaşılması gereken hedef olarak ortaya konulmuştur. Bu hedefe ulaşmak
için raylı taşıt sanayinin geliştirilmesi, mevcut araç parkının yenilenmesi ve hem altyapı hem de enerji bakımdan
daha ekonomik ve güvenli yeni alternatif ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Bölgemizde mali destek programların kapsamında ele alınan sektörlerde amaçlanan yüksek katma değerli
üretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik mekanizmaların hayata geçirilmesi, bölgesel ve ulusal anlamda da
mevcut ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli işbirlikleri; sektörel kümelerin de kurulmasına ve aynı zamanda
var olanların gelişmesine kaynaklık edecektir. Bölgemizde yer alan ve uzun süredir Eskişehir merkezli
olarak faaliyetlerini sürdüren havacılık ve raylı sistemler kümeleri ile birlikte son dönemde Bursa’da uzay, havacılık
ve savunma ile raylı sistemler sektörlerinde firmalar arası işbirliği düzeyini yükseltmeye çalışan kümelerin
var olması, ilgili sektörlerin hem bölgesel hem de ulusal anlamda daha sıkı bir işbirliğine yönelik çalışmalarını
hızlandırma potansiyelini ortaya koymaktadır. Zira hem havacılık hem de raylı sistemleri sektörlerinde ülke
genelinde ortaya çıkan önemli yatırım ve tedarik ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanmasına yönelik ciddi talepler
gelmektedir.
Önümüzdeki dönemde özellikle havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerinde ortaya çıkacak fırsatların
değerlendirilmesi, sektörlerin bir bütün olarak hareket edebilmesine bağlı olarak gelişecektir. Ülke içinde
üretim sürecinin tamamlayıcısı olarak bir araya gelme imkânı bulan kurum ve kuruluşlar, bir yandan sektörel
ihtiyaçları mümkün olduğunca yereldeki üretim gücü ve tecrübesi ile karşılarken bir yandan da uluslararası
pazarlarda etkin bir konuma gelebilmek için önemli bir fırsatı yakalamış olacaklardır. Mali destek programının
da hedeflediği yüksek katma değerli bir üretim anlayışının ve bu anlayışa yönelik sektörel dönüşümler, hem
bölgesel hem de ulusal anlamda havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörleri başta olmak üzere diğer
ilgili bütün sektörlerde bir atılım yaşanmasının temelini oluşturacaktır.
1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ
Bu mali destek programının amacı, havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerindeki işletmelerin
üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile yüksek katma değerli sektörlerin rekabet güçlerinin
artırılmasıdır. Bu amaç doğrultunda desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır:
1. TR41 Bölgesinde havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerinde rekabet gücünü artırmaya yönelik
teknolojik altyapının, kurumsal kapasitenin, üretim kabiliyeti ve kalitesinin geliştirilmesi,
2. TR41 Bölgesinde havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerinde işgücü niteliklerinin geliştirilmesi,
3. TR41 Bölgesinde havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerindeki firmaların ve ürünlerinin tanıtımı
ile ihracat kapasitelerinin artırılması,
14
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak
Mali Kaynak
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından 2016 yılı mali destek programlarına ayrılan toplam kaynak
tutarı 16.000.000 TL olup, mali destek programları ve sağlanacak destek miktarları aşağıdaki gibidir:
Ajans, değerlendirme süreci sonunda gerekli görülen durumlarda program bütçeleri arasında kaynak aktarımı
yapabilecektir. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen
kullandırmama hakkını saklı tutar.
Desteklerin Tutarı
Havacılık – Raylı Sistemler – Savunma Sanayi Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda
belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Desteklerin Oranı
Ajans tarafından sağlanacak destek, proje toplam uygun maliyetinin en az %25’i, en fazla %50’i oranında olabilir.
UYARI: Yukarıda belirtilen destek tutarları ve destek oranlarının dışında kalan destek taleplerini içeren
projeler ön inceleme aşamasında elenerek, teknik ve mali değerlendirmeye alınmayacaktır.
Projenin toplam bütçesinin mali destek dışında kalan tutarı, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak
karşılanmalıdır. Başvuru sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü
taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan
taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi
durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.
Mali Destek Programının Adı Destek Miktarı (TL)
Havacılık – Raylı Sistemler – Savunma Sanayi 12.000.000
Bilecik Mermer ve Doğaltaş Sektörü 4.000.000
Asgari tutar 50.000 TL
Azami tutar 600.000 TL
15
2. TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR
Bu bölümde; Havacılık – Raylı Sistemler – Savunma Sanayi Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilen
projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma
Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” ve “Destek Yönetim Kılavuzu” hükümlerine uygun olarak
açıklanmaktadır. Başvuru Sahipleri, başvuruda bulundukları andan itibaren bu Yönetmelik hükümlerini ve bu
rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, kurumsal ve mali olarak bu destek programının yürütülmesini zorlaştıracak
hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında destek programını iptal etme hakkını
saklı tutar. Bu durumda Başvuru Sahipleri Ajanstan her hangi bir hak talebinde bulunamaz.
Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakati
aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler
ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir.
2.1. UYGUNLUK KRİTERLERİ
Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:
• Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu
• Projelerin uygunluğu
• Maliyetlerin uygunluğu
2.1.1. UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
Tüm işletmeler
• Limited Şirketler
• Anonim Şirketler
• Komandit Şirketler
• Kolektif Şirketler
• Şahıs İşletmeleri
• Kar Amacı Güden Kooperatifler
16
UYARI: Teknopark ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketleri, iş geliştirme merkezleri ile mahalli
idarelerin kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler vb., yukarıda sayılan işletme türlerinden biri olarak kurulmaları
halinde, bu teklif çağrısı kapsamında uygun başvuru sahibidir. Döner sermayeli işletmeler, dernek ve vakıfların
iktisadi işletmeleri ile yukarıda sayılan işletme tiplerinden herhangi birine dahil olmayan kuruluşlar ise bu mali
destek programı kapsamında uygun başvuru sahibi kabul edilmemektedir.
Bu programda, kar amacı gütmeyen kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve sivil toplum örgütü gibi kuruluşlar
başvuru sahibi ya da ortak olarak yer alamazlar, ancak iştirakçi olarak projeye katılabilirler.
Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
• Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde öngörülen proje hesabını kendi adına
açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması,
• İşletmenin, proje başvurusunun Ajansa sunulduğu tarihten önce Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde
(Bursa, Eskişehir, Bilecik) kurulmuş olması (Şubesi Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde
olan başvuru sahipleri için ise şubenin, proje başvurusunun Ajansa sunulduğu tarihten önce açılmış olması
şartı aranacaktır.)
• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı
olarak hareket etmemesi,
Ayrıca, başvuru sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde
bulunmaması gerekir:
a. İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından
yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla
ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta belirtilen benzer durumlarda olanlar,
b. Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan
mahkûm olanlar,
c. Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar,
d. Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla;
• Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar,
• Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar,
• Söz konusu proje veya faaliyetine ilgili ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da
daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar,
e. Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm
olanlar,
f. Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak,
sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.
17
UYARILAR:
1. Sözleşme esnasında yukarıdaki koşulların (vergi borcu, SGK borcu, kesinleşmiş haciz işlemi bulunması gibi)
başvuru sahibi ve varsa ortakları tarafından sağlanamaması durumunda sözleşme imzalanamayacak ve
sözleşme aşamasında ortaklıktan feragat edilemeyecektir.
2. Ajanstan mali destek alan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin
sona erdiği tarihi müteakip bir takvim yılı süresince aynı Ajanstan destek alamaz. Sözleşmenin sona erdiği
tarih, Ajans tarafından yararlanıcıya nihai ödemenin yapıldığı tarih, eğer sözleşme feshedilmiş ise fesih tarihidir.
Bu hususlar bilgi sisteminden ve paydaş veri tabanından takip edilir. Bu şarta uyulmadan sözleşme imzalandığı
ve destek sağlandığının Ajans tarafından tespiti halinde, destek sözleşmesi feshedilir ve sağlanan destek geri
alınır.
Mali Destek Programının açıklandığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru
sahipleri de destek almaya hak kazanamazlar;
g. Teklif edilen faaliyet dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar,
h. Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya
bu bilgileri temin edemeyenler,
i. Mevcut veya daha önceki destek programlarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya
Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.
Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)’de belirtilen durumlarda, destek programlarına katılma yasağı, ihlalin
tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e)’de belirtilen durumlarda, destek
programlarına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir.
Bu mali destek programının Başvuru Formu “Başvuru Sahibinin Beyannamesi” bölümünde, başvuru sahipleri,
yukarıdaki (a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar.
2.1.2. ORTAKLIKLAR VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU
Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahibinin
ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları harcamalar destek yararlanıcısının
yaptığı harcamalarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle ortaklar, Başvuru Sahipleri ile
aynı uygunluk kriterlerini (2.1.1. Uygun Başvuru Sahipleri) karşılamalıdır. Ancak ortaklar TR41 bölgesi (Bursa,
Eskişehir, Bilecik) illeri dışında faaliyet gösteren kurumlar arasından seçilebilir. Başvuruda uygun olmayan
ortakların yer alması, teklifin reddedilmesine neden olacaktır.
Projeye ortak olacak kuruluşlar için, başvuru sisteminde yer alan ortaklık bilgileri bölümü doldurulmalı ve bu
bölümün çıktısı tüm ortakların yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından imzalanmalıdır.
18
UYARI: Başvuru sahibi olamayacak kurumların projeye ortak olarak da alınmaması gerekmektedir. Projede
uygun olmayan ortakların yer alması, proje teklifinin reddedilmesine neden olacaktır. Uygun başvuru sahibi/
ortak olarak yukarıda belirtilenler arasında yer almayan kurum/kuruluşlar projelere iştirakçi olarak katılabilirler.
İştirakçiler
Başvuru sahibi veya ortak olmayan kurum/kuruluşlar, projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak
amacıyla, projeye iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama
gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmeyecektir.
Projeye iştirakçi olacak kuruluşlar için, başvuru sisteminde yer alan iştirakçi bilgileri bölümü doldurulmalı ve bu
bölümün çıktısı tüm iştirakçilerin yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından imzalanmalıdır.
UYARI: Proje kapsamında öngörülen mal veya hizmet alımları, projeye başvuru sahibi, ortak veya iştirakçi
olarak katılan kurum veya kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşlar ile menfaat ilişkisi içerisinde olan gerçek
ve tüzel kişiliklerden yapılamaz. Proje ortağı veya iştirakçiden yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin maliyetler,
Ajans tarafından uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilecek ve bu harcamalar proje bütçesinden
karşılanamayacaktır. Bu nedenle, proje kapsamında kendisinden mal veya hizmet alınması öngörülen kurum
veya kuruluşların projeye ortak veya iştirakçi olarak katılmaması önerilir.
Alt Yükleniciler / Taşeronlar
Ortak veya iştirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. Alt yüklenicilerle yapılacak
sözleşmeler, standart destek sözleşmesi EK IV’teki kurallara tabidir.
UYARI: Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde başvuru sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi
olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar.
2.1.3. UYGUN PROJELER: DESTEK BAŞVURUSU YAPILABİLECEK PROJELER
Havacılık – Raylı Sistemler – Savunma Sanayi Mali Destek Programı kapsamında hazırlanacak projelerin başvuru
sahipleri; bu sektörlerde faaliyet gösteren veya göstermeyi planlayan işletmelerden olması gerekmektedir.
Başvuru sahiplerinin bu sektörlerde faaliyet gösterdiklerini, bu sektörlerde faaliyet göstermekle ilgili hazırlık ve
ön çalışmaların yapıldığını veya bu sektörlerde faaliyet gösterebilecek üretim kapasitesine ve yeterliliğine sahip
işletmeler olup olmadıkları konusunda destekleyici belge talep edilecek ve proje başvuruların değerlendirilmesinde
önemli rol oynayacaktır.
19
Süre
Proje süresi en az 6 ay, en fazla 12 ay olabilir. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir
sonraki gün itibarıyla başlar.
Yer
Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) gerçekleştirilmelidir. Ancak
sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli
olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde
gerçekleştirilmelidir.
Proje Konuları
Havacılık – Raylı Sistemler – Savunma Sanayi Mali Destek Programı amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda
bulunacak ve program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler uygun kabul edilmektedir.
Aşağıda bu program kapsamında başvurulabilecek örnek proje konuları, öncelikler bazında sıralanmıştır. Bu örnek
proje konuları sadece fikir verme amaçlı olup, öncelikler ile uyumlu olmak şartıyla, burada belirtilen örnekler
dışında da proje konuları geliştirilebilir. Sunulan projenin aşağıdaki konular ile doğrudan ilgili olması o projenin
destek almaya hak kazanacağı anlamına gelmemektedir.
Örnek Proje Konuları:
Öncelik 1: TR41 Bölgesinde havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerinde rekabet gücünü
artırmaya yönelik teknolojik altyapının, kurumsal kapasitenin, üretim kabiliyeti ve kalitesinin geliştirilmesi
Öncelik 1 için Örnek Proje Konuları:
• Sektöre özgü üretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik makine ve/veya teçhizatın tedariki veya modernizasyonu
(sektöre özgü makinalar, test makine ve ekipmanları, kalibrasyon cihaz ve aletleri, izleme ve takip
kontrol sistemleri, ölçüm cihazları vb.),
• Havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim verimliliğinin
artırılmasına yönelik projeler,
• Sektöre özgü yazılım ve program uygulamalarının geliştirilmesine ve tedarikine yönelik projeler (tasarım,
ERP, test vb.),
• Kalite yönetimi, bilgi güvenliği, çevre ve enerji yönetim sistemleri, yazılım süreçlerinin iyileştirilmesi, bilgiteknolojileri
hizmet yönetimi vb. konularla ilgili sektör için kritik sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerinin
başlatılması veya mevcut sertifikaların/akreditasyonların yenilenmesine yönelik projeler (EN/AS9100, IRIS
vb.),
20
Öncelik 2: TR41 Bölgesinde havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerinde işgücü niteliklerinin
geliştirilmesi.
Öncelik 2 için Örnek Proje Konuları:
• Sektörel eğitim ve seminerlerin verilmesine yönelik projeler,
• Sektöre özgü nitelikli işgücü eğitim programlarının hayata geçirilmesine yönelik projeler,
• Havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerinde eğitim amaçlı kullanıma yönelik cihaz, simülatör,
teçhizat tasarlanması veya üretilmesine yönelik projeler.
Öncelik 3: TR41 Bölgesinde havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerindeki firmaların ve
ürünlerinin tanıtımı ile ihracat kapasitelerinin artırılması.
Öncelik 3 için Örnek Proje Konuları:
• Faaliyet gösterilen/gösterilecek sektör veya sektörlerle ilgili hedef pazar analizlerinin hazırlanmasına yönelik
projeler,
• İhracat kapasitesini ve tanınırlığı artırmaya yönelik sektörel B2B ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini
içeren projeler,
• Sektörde faaliyet gösteren firmaların tanıtım ve markalaşma faaliyetlerini içeren sektörel fuarlara katılıma
yönelik projeler,
• Sektördeki firmaların tanıtım materyallerinin tasarlanması ve hazırlanmasına yönelik projeler.
UYARI: Fuar, kongre, B2B toplantıları gibi tarihleri önceden belirlenmiş olan organizasyon katılımları
planlanırken proje uygulama süreleri dikkate alınmalı, proje uygulama süresi içerisinde bu faaliyetler gerçekleştirilmelidir.
Tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:
• Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
• Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,
• Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,
• Gayrimenkul yatırımları,
• Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,
• Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,
• Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),
• Sadece akademik araştırma ve fizibilite çalışmasından oluşan projeler
• Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,
• Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen
projeler/faaliyetler.
21
Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler:
2016 yılı Mali Destek Programları kapsamında, Havacılık – Raylı Sistemler – Savunma Sanayi ile Bilecik Mermer
ve Doğaltaş Sektörü olmak üzere iki adet program bulunmaktadır. Bir başvuru sahibi, 2016 yılı mali destek
programlarına en fazla 1 (bir) başvuru yapabilir ve 1 (bir) proje için destek alabilir. Başvuru sahipleri tarafından
birden fazla başvuru yapılması halinde, başvuru teslim tarihi ve saati önce olan proje teklif(ler)i dikkate
alınır, diğerleri değerlendirme dışı bırakılır.
Başvuru sahibi, son üç yıl içerisinde ulusal ve uluslararası (Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler,
Büyükelçilik hibeleri, TÜBİTAK, KOSGEB vb.) kaynaklardan aldıkları tüm mali destek tutarları ile başvuru yapmış
oldukları ve yanıt bekledikleri mali destekleri, başvuru formunda belirtmek zorundadırlar.
Başvuru sahibi, bir proje için başka bir kuruluştan hibe almış ise aynı proje için Ajansa mali destek
başvurusunda bulunamaz ve destek alamaz.
UYARI: “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki
destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanamaz.
Yatırım Teşvik belgesine sahip başvuru sahiplerinin başvuruda bulunmasında veya destek almasında
herhangi bir engel bulunmamakla beraber, teşvik belgesine konu hiçbir harcama (ekipman, makine ve diğer
harcamalar) proje kapsamında desteklenmeyecektir. Ayrıca, söz konusu desteklerden yararlanılan yatırım harcamaları
için Hazine Müsteşarlığına teşvik belgesi müracaatı yapılamaz. Bu hükme aykırı davranılması halinde,
Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yararlanılan destekler, ilgili mevzuatı çerçevesinde EKONOMİ BAKANLIĞI
TARAFINDAN tahsil edilir. Bu hüküm 14.04.2011 tarihinden sonra yapılmış olan müracaatlara istinaden düzenlenen
teşvik belgeleri için uygulanmakta olup, bu tarihten önceki müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik
belgeleri için söz konusu hüküm uygulanmamaktadır. (14 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” başlıklı 2011/1597 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı’nın 8. maddesine EK 1.Maddesi)
2.1.4. MALİYETLERİN UYGUNLUĞU: DESTEKTEN KARŞILANABİLECEK MALİYETLER
Destek programı kapsamında sadece proje bütçesinde yer alan uygun maliyetler desteklenir. Bu nedenle bütçe,
hem bir maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere
değil, gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetlere) dayandırılmalıdır.
Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, KAYS başvuru modülünde yer alan proje bütçesi standart formuna
göre hazırlanmalıdır.
22
Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır:
• Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç),
• Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği
sağlaması,
• Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,
• Proje bütçesinde tanımlı olması,
• Yararlanıcının veya ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir
olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir.
Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bu çerçevede, maliyetlerin
uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:
UYGUN MALİYETLER
Uygun doğrudan maliyetler başlığı altında incelenmekte olup, aşağıda tanımlanmaktadır:
1. UYGUN DOĞRUDAN MALİYETLER
Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen
ve piyasa fiyatlarına uygun gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:
UYARI: İnsan Kaynakları kalemine yalnızca başvuru sahibi ve ortakları tarafından bizzat istihdam edilecek
olan personelin brüt ücretleri yazılacak olup, istihdam edilen kişiye ilişkin olarak başvuru sahibi veya ortaklar
tarafından düzenlenmiş olan bordroların Ajansa sunulması talep edilecektir. Başvuru sahibi veya ortaklar
tarafından bizzat istihdam edilmeyip, hizmet alımı yolu ile projede teknik ve idari bilgisinden faydalanılacak ve
projede yer alacak kişilere ilişkin harcamalar (eğitim, danışmanlık, teknik uzmanlık vb.), bütçede “Diğer (hizmet
alımları)” bütçe kaleminde bütçelendirilecektir.
• Sözleşme tarihinden sonra istihdam edilecek olan personelin brüt maaş veya ücretleri (Program önceliklerine
doğrudan katkısı olmayan veya proje faaliyetleri ile doğrudan ilişkilendirilmeyen insan kaynakları
maliyetleri bütçe revizyonu aşamasında Ajans tarafından revize edilebilecektir.)
• Projenin yürütülmesine ilişkin (Proje koordinatörlüğü, proje yürütücülüğü vb.) yapılacak hizmet alımları,
(kişi başı aylık brüt 2 bin TL’yi geçemez.)
• Gündelik giderleri (günlük yurtiçi 50 TL, yurtdışı 100 TL’yi aşamaz),
• Seyahat giderleri (Konaklama ve Ulaşım) (Konaklama ücreti yurtiçindeki seyahatler için kişi başı gecelik
200 TL, Yurtdışı seyahatler için kişi başı gecelik 500 TL’yi geçemez.)
• Yeni ekipman maliyetleri, (makine ve ekipmanlar, test cihazları, yazılım donanımları vb.)
• Teknik danışmanlık, organizasyon hizmetleri, sertifikasyon / akreditasyon danışmanlığı, test hizmetleri gibi
hizmet satın alma maliyetleri,
23
• Küçük ölçekli yapım işleri (inşaat) maliyetleri (Bu tutar proje bütçesinde öngörülen destek tutarının %30’unu
geçemez. Küçük ölçekli yapım işlerine, makine veya ekipmanın çalışma alanına monte edilmesi aşamasındaki
tadilat, yer açma, onarım, boya, badana, tesisat gibi küçük inşaat işleri dâhildir. Bunların dışındaki
yeni bina inşaatı veya inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin büyük yapım işleri uygun maliyet
değildir.),
• Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya bağımsız denetim şirketleri
tarafından gerçekleştirilen nihai denetim maliyetleri (Toplam 3.000 TL’yi geçemez),
• Projenin ve Ajans katkısının tanıtımı için yapılacak görünürlük faaliyetlerine ilişkin maliyetler (Bu giderler
proje toplam bütçesinin %2’sini aşamaz. Ürün ve firma tanıtımına yönelik yapılacak harcamalar bu kapsamda
değildir.)
• Test, AR-GE faaliyetleri, prototip geliştirme çalışmaları için kullanılacak hammadde, yardımcı malzeme, yarı
mamul ve sarf malzemeleri
UYARI: Yararlanıcı, sözleşme kapsamında temin etmiş olduğu tesis, makine, ekipman, teçhizat ve
diğer malzemelerin mülkiyetini Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç
yıl süreyle başkasına devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, projede tanımlanan iş dışında başka bir
iş için kullanamaz.
Proje uygulama süresini takiben 3 yıl içerisinde yapılan denetimlerde, proje kapsamında elde edilen malzeme
ve ekipmanın atıl vaziyette bulunduğunun Ajans tarafından tespit edilmesi halinde, bunun gerekçesini makul
ve haklı nedenlerle ispat edemeyen destek yararlanıcısı, ilgili malzeme ve ekipman için sağlanan desteği yasal
faiziyle birlikte ödemeyi beyan ve kabul eder.
UYARI: Kar amacı güden kuruluşlar için KDV uygun maliyet kapsamına girmediği için proje bütçesi KDV
hariç olarak hazırlanmalıdır. Bu durum başvuru sahibinin proje uygulama sürecinde KDV ödeme konusundaki
yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır.
UYARI: Ajansın mali desteği hiçbir koşulda sözleşmede belirtilen tutarı geçemez, sözleşme tutarı aşıldığı
zaman ek ödeme yapılamaz. Proje sonunda, gerçekleşen bütçenin sözleşme bütçesinden fazla olması
durumunda bütçeyi aşan miktar yararlanıcı tarafından karşılanır.
Proje kapsamında yapılacak bütün harcamaların proje özelinde açılacak proje hesabı üzerinden yapılması zorunludur.
Proje hesabı dışındaki hesaplardan yapılan ödemeler uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilecektir.
24
UYARI: Proje bütçesinde iyi gerekçelendirilmeyen, faaliyetlerle ilişkisi olmayan ve kişisel kullanıma yönelik
ofis ekipmanları ve sarf malzemeleri uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olup; bu kalemler bütçe
revizyonu aşamasında bütçeden çıkarılabilecektir.
2. UYGUN OLMAYAN MALİYETLER
Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:
• Sadece ulaşım altyapısı (yol yapımı vb.) ve kanalizasyon yapımına yönelik harcamalar,
• Kamulaştırma bedeli,
• Leasing ve amortisman giderleri,
• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza,
zam, faiz ve sair giderler,
• Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
• Faiz borcu,
• Hali hazırda başka bir destek programı kapsamında finanse edilen kalemler,
• Arazi veya bina alımları, istimlak bedelleri,
• İkinci el ekipman alımları,
• Kur farkından doğan zararlar,
• Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
• Proje ile ilgisi olmayan harcamalar,
• Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
• Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim,
harç ve sair giderler,
• Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler,
• Binek ve ticari araç alımı,
• Katma Değer Vergisi,
Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde
21/10 uyarınca, Ajans gerekli gördüğü bütçe kalemleri için açıklama talebinde bulunabilir ve bütçe
tutarlarını yeniden belirleyebilir. Bu nedenle, başvuru sahibinin gerçekçi ve yukarıda belirtilen uygun maliyet
kalemlerini içeren bir bütçe sunması gerekmektedir. Bütçe kalemleri ve gerekçeleri, KAYS başvuru modülü
bütçe formunda ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır. Özellikle götürü maliyetler, inşaat maliyetleri, danışmanlık
maliyetleri gibi maliyetler tek kalem olarak yazılmamalı, alt kalemlerle detaylandırılarak birim ve birim maliyet
üzerinden ifade edilmelidir. Ayrıca, bütçede marka/model adı geçmemesine dikkat edilmelidir.
25
UYARI: Başvuru Formunda yer verilmeyen ve açıklanmayan bir faaliyete ilişkin bir harcamanın proje
bütçesinde yer almaması gerekmektedir. Bu şekilde başvuru formunda yer almayan faaliyetlere ait harcamalar,
Ajans tarafından bütçeden çıkarılabilecektir.
Ayni Katkılar
Yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet
olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez.
Ancak, desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, Başvuru Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.
2.2. BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
2.2.1. BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular, https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/ adresine girilerek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi
(KAYS) başvuru modülünden yapılacak ve bu sistem üzerinden indirilecek başvuru formunun ajansa teslim
edilmesiyle tamamlanmış olacaktır. Bir başvuru sahibinin başvuru yapabilmesi için öncelikle yukarıdaki adrese
girip “Başvuru Sahibi” olarak sisteme kayıt olması gerekmektedir. Sisteme kayıt olan başvuru sahibinin e-posta
adresine onay kodu gelecektir. Bu kodun sisteme girilmesiyle birlikte kullanıcı aktif olacak ve sistem üzerinde
açık olan teklif çağrılarına başvuru yapabilecektir.
Ajans tarafından ilan edilmiş proje teklif çağrıları KAYS başvuru modülünde açık olarak görünecek ve başvuru
sahipleri bu çağrılara ilgili alanları doldurarak başvuru yapabilecektir. Sistemin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi ve
kılavuza http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/yardim/ adresinden ulaşılabilir.
Başvuru formu ve eklerinin (bütçe, mantıksal çerçeve, vb.) mutlaka sistem üzerinden doldurulması gerekmektedir.
Elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Sistem üzerinde ilgili bütün alanlar kılavuza
göre doldurulduktan sonra başvuru tamamlama işlemi yapılarak başvuru tamamlanacaktır. Bu aşamadan sonra
sistemde yer alan proje üzerinde değişiklik yapılamayacaktır.
UYARI: Ajansa sunulan nüshalarla elektronik ortamda yapılan başvurular arasında farklılık olması halinde
elektronik nüshalar esas alınacaktır. Proje değerlendirmeleri elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler
üzerinden yapılacaktır.
26
“Başvuru formu indir” butonundan, kaydedilen bilgiler PDF dosyası formatında indirilecek, “başvuru kapak
sayfası indir” butonundan da projenin koyulacağı zarfın üzerine yapıştırılacak form indirilecektir. Başvuru formunun
tüm sayfaları paraflanıp ilgili yerler imzalanacaktır. Daha sonra başvuru formunun arkasına destekleyici
belgeler aşağıda belirtilen sırada eklenerek, delgeçle delinip telli dosyalara yerleştirilecektir. Evrakın,
şeffaf dosyaya konulmamasına ve zımbalanmamasına dikkat edilmelidir.
Proje dosyası 1 asıl ve 1 kopya olacak şekilde hazırlanmalıdır. Asıl belgelerin kırmızı, kopyasının ise mavi dosyaya
konulması gerekmektedir. Her iki dosya da aynı zarf içine konulup kapatıldıktan sonra, zarfın dışına
“Başvuru Kapak Sayfası” yapıştırılmalıdır.
Hazırlanan proje başvuru dosyaları taahhütlü posta yoluyla, kargo ile gönderilebilir veya elden aşağıdaki adreslerden
birine teslim edilebilir. Ajans, bu dosyaları teslim aldıktan sonra referans numarası oluşturulacak ve
başvuru ancak bu şartla tamamlanmış olacaktır.
ÖNEMLİ UYARI: 02/05/2016 tarihi Proje dosyasının KAYS Portalına girişi için son tarihtir ve
başvuru dosyasının değerlendirilmesi kaydedilen bu dosya üzerinden yapılacaktır. 09/05/2016 tarihi kaydedilmiş
başvuru dosyasının ıslak imzalı ve destekleyici belgeler ile Ajansa sunulması gereken tarihi belirtmektedir.
Proje Başvurularının Teslim Edilebileceği Adresler
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
Yeni Yalova Yolu 4.Km, Buttim İş Merkezi
Buttim Plaza, Kat: 6-8 Osmangazi / BURSA
Eskişehir Yatırım Destek Ofisi
Hoşnudiye Mh. 732. Sk. No: 44/4
Efe Plaza B Blok 2. Kat Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Bilecik Yatırım Destek Ofisi
Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:2, Bilecik Ticret ve
Sanayi Odası Binası, Merkez / BİLECİK
27
UYARI: Sisteme kayıt edilen projelerin çıktıları Ajansa teslim edilmeden proje başvurusu tamamlanamaz.
Yukarıda belirtilen yollarla teslim edilmeyen (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da
başka adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.
Sistem üzerinde, başvuru formunda doldurulacak alanlar ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır.
Başvurularınızın sadece yazdığınız bilgiler ve sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate
alarak Başvuru Formunu ve diğer belgeleri dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde doldurunuz.
Proje başvuru paketi ve destekleyici belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
Başvuru Sahipleri, başvurularının eksiksiz olup olmadığını Başvuru Rehberinde yer alan kontrol listesinden
kontrol etmelidirler. Bu kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya Başvuru Formundaki önemli
bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların Başvuru Formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi)
başvurunun reddine yol açabilir.
Sunulan bilginin açık ve anlaşılır olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi
durumunda, ek açıklama talep edilecektir.
2.2.2. İSTENEN BELGELER
Destekleyici belgeler, başvuru aşamasında ve sözleşme aşamasında istenen belgeler olmak üzere iki gruba
ayrılmıştır. Sözleşme aşamasında istenen belgeler projenin kabulü halinde kısa bir süre zarfında başvuru sahibi
ve ortağından talep edileceği için şimdiden dikkatle incelenmeli ve varsa gerekli ön hazırlıklar yapılmalıdır.
UYARI: Ajans gerekli gördüğü takdirde sözleşme öncesi ilave belge isteyebilir.
UYARI: Başvuru sırasında sunulması gereken belgelerin KAYS’a yüklenmesi zorunlu olup; dosyalar sisteme
yüklendikten sonra başvuru tamamlanabilecektir.
28
Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Belgeler Kimler Sunacak? Nasıl
Sunulacak?
1. İşletmenin kuruluş sözleşmesini içeren Sicil Gazetesi ile birlikte
sermaye ve ortaklık yapılarında değişiklik varsa ilgili değişiklikleri
gösteren Sicil Gazetesi (Ticaret veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil
Gazetesi)
Başvuru Sahibi
ve (Varsa) Proje
Ortak(lar)ı
Fotokopi
2. İşletmenin TR41 Bölgesi’nde (Bursa, Eskişehir ve Bilecik) kayıtlı
olduğunu veya faaliyet gösterdiğini kanıtlayan güncel oda kayıt
belgesi (Merkezi farklı yerde bulunup şubesi Bursa, Eskişehir, Bilecik
illerinde olan başvuru sahipleri, için şube açılışını gösteren Ticaret
Sicili Gazetesi sunulacaktır.)
Başvuru Sahibi
(Varsa) Proje
Ortak(lar)ı
Asıl veya
Fotokopi
3. Kooperatifler için son 2 yıl içerisinde olağan genel kurul toplantılarını
yapmış olduklarına dair belge ve ana sözleşmeleri
Başvuru Sahibi
(Varsa) Proje
Ortak(lar)ı
Asıl veya
Fotokopi
4. Başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösterir
imza sirküleri.
İmza sirküsünde yer almayan bir kişiye yetki verilmek istenmesi
durumunda; başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiyi(leri)
belirleyen vekâletname ve yetkilendirilen kişiye ait imza beyannamesi
sunulmalıdır.
Başvuru sahibi, şahıs işletmesi olması durumunda sadece imza
beyannamesi sunulması yeterlidir.
Başvuru Sahibi
Asıl veya Noter
Tasdikli Suret
5. Proje ortak(lar)ını temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösterir
imza sirküleri.
İmza sirküsünde yer almayan bir kişiye yetki verilmek istenmesi
durumunda; proje ortak(lar)ını temsil ve ilzama yetkili kişiyi(leri)
belirleyen vekâletname ve yetkilendirilen kişiye ait imza beyannamesi
sunulmalıdır.
Proje ortak(lar)ı, şahıs işletmesi olması durumunda sadece imza
beyannamesi sunulması yeterlidir.
(Varsa) Proje
Ortak(lar)ı
Asıl veya Noter
Tasdikli Suret
6. KAYS Tebligat Beyanı Başvuru Sahibi Asıl
29
Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Belgeler Kimler Sunacak? Nasıl
Sunulacak?
7. Başvuru sahibinin ve varsa proje ortak(lar)ının aşağıda belirtilen
finansal tabloları;
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için: Son üç mali yıla³
ilişkin vergi dairesinden alınmış Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) tarafından onaylanmış
kurumlar vergisi beyannameleri,
İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için: Son üç
mali yıla ilişkin SMMM veya YMM tarafından onaylanmış işletme
hesabı özeti (hulasası),
Basit usulde vergilendirilen mükellefler için: SMMM veya YMM
tarafından onaylanmış vergi levhası,
Yeni kurulan işletmeler için: SMMM veya YMM tarafından onaylanmış
dönem başı bilançosu veya işletme hesabı özeti
Başvuru Sahibi
ve (Varsa) Proje
Ortak(lar)ı
Asıl veya
Fotokopi
8. Çalışan personel sayısını gösteren başvuru tarihi itibarıyla son 3 aya
ait sosyal güvenlik kurumundan (SGK) alınan belge veya barkodlu
internet çıktısı,
Başvuru Sahibi
ve (Varsa) Proje
Ortak(lar)ı
Asıl veya
Fotokopi
9. Toplam maliyeti 20.000 TL ve üstü mal ve hizmet alımları ve yapım
işlerine yönelik satın alımlarda her bir kalem için;
• Alınacak hizmet veya ekipmanın teknik detaylarını içeren en
az 2, tercihen 3 proforma fatura veya teklif mektubu (Her bir
proforma faturanın üzerinde hangi bütçe kalemine ait
olduğu mutlaka yazılmalı ve KAYS’taki bütçe bölümünde
ilgili olduğu kaleme yüklenmelidir.)
• Teknik özellikleri gösteren şartname (proforma fatura içerisinde
olabilir)
Başvuru Sahibi
Asıl veya
Fotokopi
³ Son üç mali yıldan 2013, 2014 ve 2015 yılları anlaşılmalıdır. 2015 yılı için başvuru tarihi itibarıyla vergi dairesine
sunulmuş olan son geçici vergi beyannamesine esas mali tablolar, YMM veya SMMM onaylı olarak sunulmalıdır.
30
Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Belgeler Kimler Sunacak? Nasıl
Sunulacak?
10. Şahıs işletmeleri için başvuru sahibinin nüfus cüzdanı sureti Başvuru Sahibi
Asıl veya
Fotokopi
11. Başvuru sahibinin program konusu sektörlerde faaliyet gösterdiğini
veya sektörlere giriş yapabilmesi konusunda yeterli olduğunu
gösteren destekleyici belgeler (İlgili sektörel kümelerden temin
edilebilecek üyelik yazıları, meslek odalarından veya ana sanayi
kuruluşlarından alınabilecek referans yazıları, ilgili konularda
yapılmış işlere ilişkin fatura/iş bitirme belgeleri, sektörel fuar
katılımlarını gösteren belgeler, sektörde faaliyet gösterdiğini
destekleyen kalite belgeleri/sertifikalar, teknik personel özgeçmiş
bilgileri vb.). Söz konusu belgeler mali ve teknik değerlendirme
sürecinde ilgililik bölümünde yapılacak değerlendirmede göz
önünde bulundurulacaktır.
Başvuru Sahibi
Asıl veya
Fotokopi
12. Projede değerlendirilmesinde faydalı olabileceği düşünülen
destekleyici dokümanlar (fizibilite raporları, iş planları, teknik
çizimler, iş akış şemaları, patent, faydalı model, endüstriyel
tasarım tescil belgeleri, kapasite raporu vb.)
Başvuru Sahibi
Asıl veya
Fotokopi
UYARI: Başvuru aşamasında fotokopi olarak sunulan belgelerin asılları ya da noter onaylı suretleri
destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında sunmaları istenecektir.
UYARI: Projenin hazırlık ve uygulama safhalarından doğrudan sorumlu olan başvuru sahibi ve varsa
ortakları tarafından projenin uygulanabilmesi için ilgili mevzuat gereğince resmi makamlardan alınması gerekli
olan her türlü mülkiyet, kira sözleşmesi, izin, ruhsat, yetki vb. belgelerin sözleşme tarihine kadar hazırlanması
gerekmektedir.
31
Projenin Destek Almaya Hak Kazanması Durumunda Sözleşme
İmzalanmadan Önce Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler
Sözleşme aşamasında istenen belgeler, projenin destek almaya hak kazandığının ilanından itibaren kısa bir
süre içinde başvuru sahibi ve varsa proje ortaklarından talep edileceği için dikkatle incelenmeli ve gerekli ön
hazırlıklar yapılmalıdır. Aşağıdaki liste başvuru sahipleri ve varsa proje ortaklarının ön hazırlık yapmaları amacıyla
bilgi için sunulmuş olup, istenen belgelerin tam listesi sözleşmeye davet mektubunda başvuru sahiplerine
bildirilecektir.
Sözleşme Aşamasında İstenecek Bazı Belgeler:
1. Teminat: Başvuru sahiplerine sağlanacak destek tutarının %10’u oranında (istenecek teminat tutarı veya
süresi projenin risk notuna göre ön ödeme öncesinde veya proje uygulama esnasında ajans tarafından
arttırılabilir) bankalardan alınmış ve proje süresi +4 ay süreli Teminat Mektubu veya aynı tutarın Ajansa ait
hesaba yatırıldığına dair şube onaylı banka dekontu
2. Başvuru sahibinin ve varsa proje ortaklarının sosyal güvenlik katkıları ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiklerine
dair (borç bulunmadığına veya borçların yapılandırıldığına) ilgili ay içerisinde alınmış resmi yazı
veya barkotlu internet çıktısı.
3. Başvuru sahibinin ve varsa proje ortaklarının ilgili vergi dairesinden alınmış vergi numarasını ve borcu
bulunmadığına veya borçların yapılandırıldığına dair son 15 gün içerisinde alınmış resmi yazı veya internet
çıktısı. (İlgili kurumlardan alınacak belgeler Başvuru Sahibinin ve varsa proje ortaklarının (Merkez ve tüm
yasal şubeleri kapsayan) Türkiye genelinde vergi borcu bulunmadığını gösterecek şekilde düzenlenmelidir.)
UYARI: SGK ve vergi dairelerinden alınacak belgeler Başvuru Sahibinin ve varsa proje ortaklarının merkez
ve tüm yasal şubeleri kapsaması gerekmektedir.
4. Projenin gerçekleştirileceği yerin mülkiyet durumunu gösterir ve mevcutsa taşınmaz üzerinde kurulu tüm
hakları da içeren belge: Başvuru sahipleri, projenin uygulanacağı arsa, arazi veya binanın mülkiyetinin ve
kullanım hakkının başvuru sahibi ya da proje ortağı kurumlara ait olduğunu gösteren tapu, tahsis belgesi
veya noter onaylı kira sözleşmesi. (Kira sözleşmelerinin noter aracılığıyla düzenlenmediği durumlarda tapu
belgesi ve mülk sahibinin imza beyannamesi de sunulmalıdır.)
5. ÇED Raporu veya ÇED Raporu’na ihtiyaç olmadığını gösteren ÇED görüş Belgesi. (Proje ismi ve numarasının
ÇED raporunda ya da ÇED görüş belgesinde belirtilmesi gerekmektedir. ÇED raporu alması gereken başvuru
sahiplerinin, raporun alınması için gereken sürenin uzunluğunu ve sözleşme imzalamak için kendilerine
tanınacak sürede bu belgenin tamamlanması konusunda yaşanabilecek sıkıntıları dikkate alarak, bu konudaki
yükümlülüklerini daha önceden araştırmaları tavsiye olunur.)
32
Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış; ÇED Raporu veya ÇED Görüş Belgesinin aslı veya ilgili
kamu kurumu tarafından onaylı sureti sunulmalıdır. Başvuru aşamasında bu belgelerin aslının veya onaylı
suretlerinin sunulması durumunda tekrar sunulmalarına gerek yoktur.
6. Başvuru esnasında sunulmadıysa, projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması
gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler: Projenin uygulanabilmesi için yukarıda
bahsedilen durumlar dışında, yürürlükteki mevzuatlar gereği alınması gereken herhangi izin, ruhsat, yetki
belgesi ve lisans gibi belge bulunması durumunda, bu belgelerin sözleşme aşamasında başvuru sahibi
kurum tarafından sunulması gerekmektedir.
7. Proje sahibi ve varsa proje ortak(lar)ının destek almasına bir engel bulunmadığına dair beyan.
8. Başvuru sahibi adına sözleşme imzalayan kişinin kurum/kuruluş adına imza atmaya yetkili olduğuna dair
belge (imza sirküleri) ; eğer kurum/kuruluş tarafından başka bir kişi yetkilendirilmiş ise, yetkilendirilen kişiye
ait imza beyannamesi ile birlikte noter onaylı vekâletname.
9. Başvuru esnasında suretleri sunulmuş olan belgelerin aslı veya noter onaylı nüshaları.
10. Başvuru sahibi ve varsa ortakların aynı proje veya faaliyet için hâlihazırda Ajans’tan veya başka bir programdan
aynı anda mali destek almadığına dair beyan.
Not: Başarılı başvuru sahiplerinden Ajansla mali destek sözleşmesi imzalayabilmek için istenecek evrakların
tam ve güncel listesine Ajans internet sitesindeki proje uygulama bölümünden ulaşılabilir.
UYARI: Sözleşme imzalandıktan sonra tahakkuk edecek damga vergisinin ilgili vergi dairesine ödenerek
alınacak makbuzun Ajansa sunulması gerekmektedir. Damga vergisinden muaf olan kurumların, muafiyetlerine
ilişkin evrakı Ajansa sunması gerekmektedir.
2.2.3. BAŞVURULARIN ALINMASI İÇİN SON TARİH
Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih 02/05/2016, saat 17:00’dir. Bu tarihten itibaren
KAYS üzerinden proje başvuruları kapatılacaktır. KAYS üzerinden indirilecek projenin diğer destekleyici belgelerle
birlikte Ajansa sunulması için son tarih 09/05/2016, saat 17:00’dir. Son başvuru zamanından sonra Ajansa
ulaşan başvurular (elden veya posta/kargo yolu ile) hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.
33
2.2.4. DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN
Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans
numarasını, açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına
gönderebilirsiniz.
E-posta adresi: proje@bebka.org.tr
Faks: 0224 211 13 29
Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde aşağıdaki adreste yayınlanacaktır:
www.bebka.org.tr
Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla
diğer Başvuru Sahiplerine de sunulacaktır.
Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde
yer almayan hiç bir bilgi Başvuru Sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.
Potansiyel başvuru sahiplerinin teknik anlamda uygun, ilgili ve idari açıdan eksiksiz biçimde proje hazırlamasına
katkıda bulunmaya yönelik olarak Teknik Yardım Hizmeti verilecektir. Konuyla ilgili olarak www.bebka.org.tr
adresindeki randevu sistemine kayıt yapılması gerekmektedir.
2.3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLMESİ
Başvurular, Ajans tarafından bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi desteği ile incelenip değerlendirilecektir.
Başvuru Sahipleri tarafından sunulan projeler aşağıda açıklanan aşama ve kriterlere göre incelenecek
ve değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır: ön inceleme
ile teknik ve mali değerlendirme.
2.3.1. ÖN İNCELEME
Yalnızca zamanında teslim edilen projeler ön incelemeye alınır. Ön inceleme aşamasında idari kontrol ile uygunluk
kontrolü yapılır. Başvuru formu ve ekleri haricindeki destekleyici belgeleri eksik olan başvuru sahiplerine
beş iş gününü geçmemek kaydıyla ek bir süre verilebilir. Bu süre, KAYS sisteminde belirtilen proje
irtibat kişilerinin e-posta adreslerine gönderilen eksik evrak tamamlama ihbarı ile başlayacak ve başvuru
sahiplerine ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
34
Bu süre içerisinde eksik evrakın tamamlanmaması halinde bu başvurular teknik ve mali değerlendirme
sürecine alınmayacaktır.
a) İdari Kontrol
Başvurular öncelikle şekli uygunluk açısından idari kontrole tabi tutulacaktır. İdari kontrolde, aşağıda yer alan
İdari Kontrol Listesinde belirtilen kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir. İstenilen bilgilerden
herhangi biri eksik veya yanlış ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir ve reddedildiği takdirde
proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmeyecektir.
İDARİ KONTROL LİSTESİ
KRİTERLER EVET HAYIR
1. Başvuru, sistem üzerinde standart formata uygun, Türkçe olarak hazırlanmış,
bir asıl ve bir suret halinde Ajansa teslim edilmiştir.
2. Başvuru Formu, Bütçe, Mantıksal Çerçeve ve Özgeçmiş(ler) sistem üzerinde
uygun şekilde doldurulmuştur.
3. KAYS sisteminden indirilerek çıktısı alınan başvuru formunda yer alan başvuru
sahibinin beyannamesi bölümü, başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından
imzalanmıştır.
4. Ortaklık beyannamesi (ortak varsa) tüm ortakların yetkili temsilcileri tarafından
imzalanmıştır.
5. İştirakçi Beyannamesi, tüm iştirakçilerin (varsa) yetkili temsilcileri tarafından
imzalanmıştır.
6. Başvuru sahibinin ve varsa proje ortak(lar)ının kuruluş sözleşmesini içeren
Sicil Gazetesi ile birlikte sermaye ve ortaklık yapılarında değişiklik varsa ilgili
değişiklikleri gösteren Sicil Gazetesi (Ticaret veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil
Gazetesi) sunulmuştur ve KAYS’a yüklenmiştir.
7. Başvuru sahibinin TR41 Bölgesi’nde (Bursa, Eskişehir ve Bilecik) kayıtlı olduğunu
veya faaliyet gösterdiğini kanıtlayan güncel oda kayıt belgesi sunulmuştur
ve KAYS’a yüklenmiştir.
35
KRİTERLER EVET HAYIR
8. Kooperatifler için son 2 yıl içerisinde olağan genel kurul toplantılarını yapmış
olduklarına dair belge ve ana sözleşmeleri sunulmuştur ve KAYS’a yüklenmiştir.
9. Varsa proje ortak(lar)ın kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini kanıtlayan
güncel oda kayıt belgesi sunulmuştur ve KAYS’a yüklenmiştir.
10. Başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösterir imza
sirküleri/beyannamesi ve gerekli ise vekâletname sunulmuştur ve KAYS’a
yüklenmiştir.
11. Varsa proje ortak(lar)ını temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösterir
imza sirküleri/beyannamesi ve gerekli ise vekâletname sunulmuştur ve
KAYS’a yüklenmiştir.
12. KAYS Tebligat Beyanı sunulmuştur ve KAYS’a yüklenmiştir.
13. Başvuru sahibinin ve varsa proje ortak(lar)ının mali durumunu gösteren belgeler
sunulmuştur ve KAYS’a yüklenmiştir.
14. Başvuru sahibinin ve varsa proje ortak(lar)ının çalışan personel sayısını
gösteren başvuru tarihi itibarıyla son 3 aya ait sosyal güvenlik kurumundan
(SGK) alınan belge veya barkodlu internet çıktısı sunulmuştur ve KAYS’a
yüklenmiştir.
15. Toplam maliyeti 20.000 TL ve üstü mal ve hizmet alımları ve yapım işlerine
yönelik satın alımlarda her bir kalem için alınacak hizmet veya ekipmanın
teknik detaylarını içeren en az 2, tercihen 3 proforma fatura veya teklif
mektubu sunulmuştur ve KAYS’a yüklenmiştir. (Birden fazla proforma temin
edilemediği durumlar için beyan sunulmuştur.)
16. Şahıs işletmeleri için başvuru sahibinin nüfus cüzdanı sureti sunulmuştur ve
KAYS’a yüklenmiştir.
17. Projede değerlendirilmesinde faydalı olabileceği düşünülen destekleyici dokümanlar
(İlgili sektörde faaliyet gösterdiklerine veya gösterebileceklerine
dair referans yazıları, iş bitirme belgeleri, fizibilite raporları, iş planları, teknik
çizimler, iş akış şemaları, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescil
belgeleri vb.) sunulmuştur ve KAYS’a yüklenmiştir.
36
b) Uygunluk Kontrolü
Başvuru sahibinin, ortaklarının (ve varsa iştirakçilerinin) ve projelerin bu rehberin 2.1.1 ve 2.1.2 bölümlerinde
verilen kriterlere uygunluğunun kontrolü aşağıda yer alan listeye göre yapılır.
UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ
KRİTERLER Evet Hayır
1. Başvuru sahibi ve proje ortak(lar)ı uygundur.
2. Proje TR41 Düzey 2 bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) uygulanacaktır.
3. Projenin süresi, izin verilen asgari (6 ay) ve azami (12 ay) süreleri aşmamaktadır.
4. Talep edilen destek tutarı, izin verilen asgari destek tutarından (50.000 TL)
düşük ve azami destek tutarından (600.000 TL) yüksek değildir.
5. Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin %50’sinden fazla ve
%25’inden az değildir.
Sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme işleminin sonraki safhalarına alınacaktır.
2.3.2. TEKNİK VE MALİ DEĞERLENDİRME
Teklif edilen bütçe de dâhil olmak üzere başvurular, aşağıda yer alan Değerlendirme Tablosundaki kriterlere
göre değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile başvuranın mali ve yönetim kapasitesi, proje konusunun
programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası
sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır.
Bu değerlendirmenin sonunda altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir.
Başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır ve destek dağıtımı bu rehberde belirtilen
teklif çağrısının toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır. Eşit puan alan başvurular
bakımından; mali kapasite ve ilgililik bölümlerinden alınan puanların ortalaması en yüksek olanlar dikkate alınır,
bu hususta da eşitlik olması halinde başvuru tarihi ve saati önce olan listede üst sırada yer alır. Proje tekliflerinin
destek almaya hak kazanabilmesi için, toplam başarı puanına ek olarak, değerlendirme tablosunun ilk iki
bölümünde incelenen mali ve işletme kapasitesi bakımından en az 15 puan (25 puan üzerinden) ve ilgililik
bakımından da en az 20 puan (30 puan üzerinden) alması koşulu aranacaktır.
37
DEĞERLENDİRME TABLOSU
Bölüm Puan
1. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi 25
1.1. Başvuru sahibi ve varsa proje ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime veya
kapasiteye sahip mi?
5
1.2. Başvuru sahibi ve varsa proje ortakları yeterli yönetim kapasitesi ve teknik uzmanlığa sahip
mi? (personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dâhil olmak üzere)
10
1.3. Başvuru sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi? 10
2. İlgililik 30
2.1. Proje, Teklif Çağrısının amacı ile ne kadar ilgili? 5
2.2. Proje, Teklif Çağrısının bir veya birden fazla önceliği ile ne kadar ilgili? 10
2.3. Başvuru sahibinin havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerindeki tecrübesi, faaliyetleri,
uzmanlık düzeyi veya bu sektörlere girişle ilgili kabiliyet düzeyi, hazırlık çalışmalarının
seviyesi yeterli mi?
15
3. Faaliyetler ve Yöntem 15
3.1. Faaliyet planı açık ve anlaşılır mı, yöntemler ve sorumlular belirli mi, faaliyetlerle ilgili verilen
bilgiler yeterli mi?
5
3.2. Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı? Önerilen faaliyet ve yöntemler uygun mu, uygulanabilir
mi, hedeflerle ve bütçeyle uyumlu mu?
10
4. Sürdürülebilirlik 10
4.1. Projenin beklenen sonuçları mali ve kurumsal açıdan sürdürülebilir mi? 10
5. Bütçe ve maliyet etkinliği 20
5.1. Yapılacak harcamalar ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi? 5
5.2. Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli ve gerçekçi (piyasa
koşullarına uygun) mi?
15
TOPLAM 100
38
2.4. DEĞERLENDİRME SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ
2.4.1. BİLDİRİMİN İÇERİĞİ
Başvuru Sahiplerine, başvurularının sonucuna ilişkin durum yazılı olarak bildirilecektir.
Başvurunun reddedilmesi veya destek verilmemesi kararı, aşağıda belirtilen gerekçelere dayandırılacaktır:
• Başvuru, son başvuru tarihinden sonra alınmıştır;
• Başvuru eksiktir veya belirtilen idari koşullara uygun değildir;
• Başvuru sahibi veya ortaklarından biri ya da birkaçı uygun değildir;
• Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması, teklifin izin verilen azami
süreyi aşması, talep edilen katkının izin verilen azami katkıdan daha fazla olması vb.);
• Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya başvuru sahibinin mali ve işletme kapasitesi yeterli değildir;
• Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim edilmemiştir;
• Proje, teknik ve mali açıdan, seçilmiş olan diğer projelere göre daha az puan almıştır;
• Bu rehberde bulunan herhangi başka bir kritere uyulmamıştır.
UYARI: Ajansın bir başvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir. Kalkınma Ajansları
Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği gereğince, Değerlendirme süreci tamamlandıktan ve Yönetim Kurulu
tarafından başarılı projeler onaylandıktan sonra başarısız projelerin tekrar değerlendirilmesi mümkün değildir.
2.4.2. ÖNGÖRÜLEN ZAMAN ÇİZELGESİ
Değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı Temmuz 2016’dır.
Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısı, onay süreçleri ve diğer etkenlere göre değişebilecektir.
2.5. SÖZLEŞME İMZALANMASI VE UYGULAMA KOŞULLARI
Destek kararını takiben, verilecek destek miktarı ve uygulamaya ilişkin ilke ve kurallar, başvuru sahibi ile Ajans
arasında imzalanacak bir sözleşmeye bağlanır.
Bu program kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanmış başvuru sahiplerinden destek tutarının %10
oranında teminat alınır.
Ajans tarafından teminat olarak kabul edilebilecek değerler şunlardır:
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,
Teminatlar, Ajans tarafından nakit olarak teslim alınamaz. Yararlanıcının Ajansın bildireceği banka hesap numarasına
teminatı yatırdığına dair dekontun, sözleşme imzalamaya gelindiği zaman ibraz edilmesi gerekmektedir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Karma değerlerden oluşan teminatlar
Ajans tarafından kabul edilebilir. Teminatlar nihai ödemenin yapılmasını müteakip serbest bırakılır.
39
Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde imzalanır. Başvuru
Sahiplerinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilir.
Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle sınırlı olmak koşuluyla, eğer varsa yedek listede yer alan
Başvuru Sahipleri sözleşme imzalamak üzere en yüksek puanlı projeden başlamak üzere sözleşme imzalamaya
davet edilir. Yedek listeden davet usulü bakımından da yukarıdaki hükümler aynen uygulanır.
Sözleşme özellikle aşağıda belirtilen hakları ve yükümlülükleri düzenler:
Kesin destek tutarı: Azami destek tutarı sözleşmede belirtilecektir. Bu tutar, tahminlere dayalı bir şekilde hazırlanan
bütçe çerçevesinde belirlenecektir. Kesin destek tutarı, proje sona erdiğinde ve nihai rapor sunulduğunda
kesinlik kazanacaktır. Mali destek hiçbir koşulda sözleşmede belirtilen tutarı geçemez, sözleşme tutarını aşan
ek ödeme yapılamaz ve yararlanıcı tarafından aynı sözleşme kapsamında ek destek talebinde bulunulamaz.
Hedeflerin gerçekleştirilememesi: Yararlanıcının sözleşme koşullarını yerine getirmemesi halinde Ajans destek
tutarını azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların tamamen ya da kısmen geri ödenmesini talep
edebilir. Ayrıca desteklenen proje veya faaliyet kapsamında, Ajans tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında
ve eksiksiz sunulmaması, izleme ziyaretlerinde uygulama ve yönetim mekânlarına erişimin zorlaştırılması
veya engellenmesi yahut projenin sözleşmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmediğinin
tespiti halinde Ajans, ödemeleri durdurabilir ve/veya sözleşmeyi feshederek buna ilişkin mevzuatta ve sözleşmede
belirtilen hukuki yollara başvurabilir. Usulsüzlük tespiti halinde yasal süreç başlatılır ve hibe tutarının
destek sözleşmesinde belirtilen oranında tazminat istenir.
Sözleşmenin değiştirilmesi: Yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözleşme hükümleri doğrultusunda
uygulamaları esastır. Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra projenin uygulanmasını zorlaştıracak
veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise sözleşme
tarafların mutabakatı ile uygulamanın herhangi bir safhasında değiştirilebilir ve/veya proje uygulamasının
tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir. Sözleşmede belirtilen mücbir sebepler dışında proje süresi uzatılamaz.
Raporlar: Yararlanıcılar, uygulama sürecinde, projede kaydedilen ilerleme ve gerçekleşmeleri içeren raporlar
sunmak zorundadır. Bunlar; sözleşmede belirtilen dönemlerde sunulacak yararlanıcı beyan raporları, ara raporlar
ve proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben sunulacak nihai rapor ile projenin etkilerinin değerlendirilebilmesi
amacıyla sunulacak proje sonrası değerlendirme raporundan oluşmaktadır. Ayrıca Ajans, yararlanıcıdan
ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir.
Mali Destek Ödemeleri: Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı
tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının %40’ı yararlanıcıya ait (sözleşmede
belirtilen) banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Sözleşme imzalanmadan önce yararlanıcının ve projenin
risk ve ihtiyaç durumunu değerlendirmek amacıyla, Ajans tarafından ön izleme ziyaretleri yapılabilir ve bunun
sonucunda ön ödeme oranı düşürülebilir/yeniden belirlenebilir.
40
Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler (1 ara ödeme ve 1 nihai ödeme ), hak ediş
esasına göre gerçekleştirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının
usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, ilgili raporların
Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra; (sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde)
ara ödeme, destek miktarının en fazla % 40’ı oranında olabilir. Ara ödeme tutarı hesaplanırken gerçekleşen
uygun maliyetler toplamı ile hibe oranı çarpılır, bu tutardan ön ödeme tutarı çıkarılarak ara ödeme tutarı bulunur.
Her halükarda destek miktarının en az %20’si nihai ödemede gerçekleştirilir. Nihai ödeme mali destek yararlanıcısının
projesini tamamlayıp ajansa proje nihai raporunu sunmasından itibaren 60 gün içinde gerçekleştirilir..
Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya
hiçbir ödeme yapılmaz. Yararlanıcılara yapılan ödemelerden önce SGK borcu ve vergi borcu bulunmadığına dair
resmi yazı veya barkodlu internet çıktısı da talep edilir.
ÖDEME ADI ÖDEME ORANI HESAPLAMA TÜRÜ ÖDEME SÜRESİ
Ön Ödeme %40 Risk Değerlendirme Sözleşme + 45 Gün
Ara Ödeme Tahmini %40 Hak Ediş Usulü Rapor Teslimi + 40 Gün
Nihai Ödeme Tahmini %20 Hak Ediş Usulü Rapor Teslimi + 60 Gün
Projeye ait kayıtlar: Yararlanıcı, proje uygulanmasına dair tüm hesap ve kayıtları şeffaf bir şekilde tutmakla
yükümlüdür. Bu kayıtlar desteğin son ödemesinin yapılmasından sonra on yıl süreyle saklanmalıdır.
Denetim: Gerektiğinde proje süresince veya proje sona erdikten sonraki on yıl içerisinde yapılabilecek denetimler
sırasında yararlanıcı, proje uygulama ve yönetim mekânlarına erişimi zorlaştırmamak yahut engellememek
ve talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi görevli personele zamanında sunmak zorundadır. Sözleşme hükümleri,
Ajans tarafından hem kayıtlar üzerinde hem de yerinde yapılabilecek denetimlere olanak tanıyacaktır.
Bütün projelerden denetim raporu talep edilir. Bu denetim yasal denetim konusunda ulusal veya uluslararası
kabul görmüş bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Müşavirler Odası veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi) mensup onaylı bir denetçi mali
müşavir tarafından yapılmalıdır.
Tanıtım ve görünürlük: Yararlanıcılar, ortakları ve alt yükleniciler, hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde
Ajansın sağladığı mali desteği ve Kalkınma Bakanlığı genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak
için, Ajansın internet sitesinde (www.bebka.org.tr) yayınlanan “Tanıtım ve Görünürlük Rehberi ”ne uygun olarak
gerekli önlemleri alır.
41
Satın alma işlemleri: Harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen yararlanıcılar, destek programları
çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini tabi oldukları satın
alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler. Harcama usul ve esasları hiçbir kanun tarafından belirlenmemiş
kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları ise Sözleşmenin ekinde (EK-IV) tanımlanmıştır.
Ayrıca, uygulama aşamasında uyulması gereken satın alma usullerine ilişkin detaylı bilgi ve dokümanlar proje
uygulama rehberinde yer almaktadır. Satın alma ve proje uygulama rehberlerine Ajansın internet sitesinden (
www.bebka.org.tr ) ulaşılabilir. Belli tutarların üzerindeki satın alma işlemlerinin ihale ile yapılması zorunludur.
Proje kapsamındaki her türlü harcama ile ilgili proje için özel olarak oluşturulmuş yararlanıcıya ait proje hesabından
Havale/EFT yoluyla yapılmalıdır.
Programlar kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile yapımı gerçekleştirilen
tesislerin mülkiyeti yararlanıcıya aittir. Ancak yararlanıcı, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine,
ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden
itibaren üç yıl süreyle mülkiyetini başkasına devredemez, bunları rehin ve teminat olarak gösteremez,
projede tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanamaz. Bu kurala uyulmaması halinde mevzuat ve sözleşme
kuralları uyarınca hukuki yollara başvurulur.
PROJE PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Burada yer alan göstergeler KAYS modülünde de tanımlanmıştır. Bu gösterge listesinden projenize uygun olanları
seçmeniz gerekmektedir. Sistem üzerinde projenizle ilgili olan performans göstergesini seçtikten sonra bu
göstergeye ilişkin mevcut durum değerini ve proje sonunda göstergede beklediğiniz gelişmeyi ifade eden göstergenin
hedef durumunu belirtmeniz gerekmektedir. Burada seçeceğiniz göstergeler dışında projenize dair ek
göstergeler olması durumunda bu ek göstergeleri mantıksal çerçevede belirtmeniz yeterli olacaktır. Uygulama
aşamasında performans göstergelerinin doğrulama kaynakları ile ilgili ilave belge istenecektir.
42
No Gösterge Adı Birim
1 Toplam Üretim Değeri TL
2 Yurt İçi Satış Tutarı TL
3 Yurt Dışı Satış Tutarı TL
4 Sürekli İstihdam Kişi
5 Geçici İstihdam Kişi
6 Ar-Ge Harcamaları TL
7 Müşteri Sayısı Adet
8 Ürün Çeşidi Sayısı Adet
9 Yenilikçi Ürün Çeşidi Sayısı Adet
10 İhracat Yapılan Ülke Sayısı Adet
11 İthal Makine Sayısı Adet
12 Üretim Hattı Sayısı Adet
13 Yeni Makine Harcamaları TL
14 Yerli Makine Harcamaları TL
15 İthal Makine Harcamaları TL
16 Yurtdışı Müşteri Sayısı Adet
17 Düzenlenen Sergi, Fuar Sayısı Adet
18 Katılım Sağlanan Seminer, Toplantı, Konferans, Çalıştay vs. Sayısı Adet
19 Patent Başvuru Sayısı Adet
20 Patent Tescil Sayısı Adet
21 Marka Başvuru Sayısı Adet
22 Marka Tescil Sayısı Adet
23 Faydalı Model Başvuru Sayısı Adet
24 Faydalı Model Tescil Sayısı Adet
25 Endüstriyel Tasarım Başvuru Sayısı Adet
26 Endüstriyel Tasarım Tescil Sayısı Adet
27 Danışmanlık Faaliyetlerine Yapılan Toplam Harcamalar TL
28 Danışmanlık Faaliyetlerinden Faydalanan Kişi Sayısı Kişi
29 Coğrafi İşaret Başvuru Sayısı Adet
30 Coğrafi İşaret Tescil Sayısı Adet
31 Alınan Sertifika Sayısı Adet
32 Nihai Ürün İhracatı İçindeki İthal Edilen Ara Mal Tutarı TL
43
No Gösterge Adı Birim
33 Su Tüketim Miktarı Metreküp
34 Kurulan/Geliştirilen Ar-Ge/Ür-Ge Merkezi Sayısı Adet
35 Elektrik Tüketim Miktarı MWH
36 Doğalgaz Tüketim Miktarı Metreküp
37 Eğitim Harcamaları TL
38 Geri Dönüşüm Teknolojilerine Yapılan Yatırım Tutarı TL
39 Çevre Mevzuatına Uygun Tesis Sayısı Adet
40 Geliştirilen Prototip Ürün Sayısı Adet
41 Ortaklık Kurulan/İşbirliği Yapılan Kurum/ Kuruluş/ İşletme Sayısı Adet
42 Kurulan/Geliştirilen İşbirliğine Katılan Kurum/Kuruluş/İşletme Sayısı Adet
43 Ticarileştirmeye Yönelik Analiz Sayısı Adet
44 Kurulan/Geliştirilen Ortak Kullanım Alanı Sayısı Adet
45
Kurulan/Geliştirilen Ortak Kullanım Alanından Faydalanan Kurum/Kuruluş/İşletme
Sayısı
Adet
46
Kurulan/Geliştirilen Ar-Ge/Ür-Ge Merkezlerinden Faydalanan Kurum/Kuruluş/İşletme
Sayısı
Adet
47 Kurulan/Geliştirilen Rekabet Öncesi Araştırma İşbirliği Sayısı Adet
48 Eğitime Katılan Kişi Sayısı Kişi
49 Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Elektrik Üretim Kapasitesi MW
50 Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilen yıllık elektrik enerjisi kwh
51 Tesis edilen güneş enerjisi sisteminin kurulu gücü kw
52 Enerji verimliliği teknolojileri ile ilgili yatırım tutarı TL
53 Isı geri kazanım teknolojileri ile ilgili yatırım tutarı TL
54 Tasarruf edilen elektrik enerjisi miktarı kwh
55 Eğitim Sayısı Adet
56 Eğitim Süresi Saat
57 Uluslararası Geçerliliğe Sahip Sertifikasyonla Belgelendirilmiş Eğitim Sayısı Adet
58 Uluslararası Akreditasyonu Sağlanan Tesisi Sayısı Adet
59 Geliştirilen Yenilikçi Hizmet/Model/Uygulama Sayısı Adet
60 Erişim Sağlanan Yeni Pazar Sayısı Adet
61 Kurumsal Kimlik ve Görünürlük Çalışmaları Sayısı Adet