Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Bölgesel Teşvik

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.Bölgesel teşvik genel teşviği de kapsamına alarak aşağıdaki ilave destekler verilmektedir;

-Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%)
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
01.01.2016 tarihinden sonra başlanacak yatırımlar 31.12.2015 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 01.01.2016 tarihinden sonra başlanacak yatırımlar 31.12.2015 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir. Buna göre;

Bölgeler
2015-2016 Harcamaları İçin Yatırıma Katkı Tutarının
Yatırım Döneminde Uygulanacak Oranları (%)

Vergi indirimi destek unsuru ihtiva eden bir yatırım tesvik belgesi kapsamında yatırım yapmakta olan bir yatırımcı, yatırım yapmakta oldugu bölgeye göre degisen oranlarda gelir
veya kurumlar vergisini indirimli olarak ödeyebilmekte ve bu indirimden yine bölgeye göredegisen oranlardaki yatırıma katkı tutarına ulasıncaya kadar yararlanmaya devam
edebilmektedir.Yatırım döneminde vergi indirimime başlayabilmek için en az sabit yatırım tutarının %10 gerçekleşmesi gerekmektedir.

-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Bölgeler
01.01.2016 tarihinden sonra başlanacak yatırımlar
31.12.2015 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

Sigorta Primi sveren Hissesi ve Sigorta Primi desteklerinin uygulanmasına, tesvik belgesinin tamamlama vizelerinin yapılmasının ardından, destekten yararlanacak olan isletmelere
iliskin bilgilerin Bakanlıkça Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirildigi tarihi takip eden aybasından itibaren baslanılabilir.Gemi insa yatırımlarında ise, Bakanlıkça Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmek kaydıyla tesvik belgesinin düzenlendigi tarihi takip eden aybasından itibaren destek uygulamasına baslanılabilir.Destek tesvik belgesinde kayıtlı süre boyunca uygulanır. Ancak yine tesvik belgesi üzerinde kayıtlı azami prim tutarının asılması halinde destek uygulamasına son verilir.

-Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.Gelir Vergisi Stopajı Destegi, Yatırım Tesvik Belgesi kapsamı yatırımla saglanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının yatırımın kısmen veya tamamen isletilmesine baslanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk edecek vergiden terkin edilmesidir. 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında sadece 6. Bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel tesvik uygulamaları kapsamında Yatırım Tesvik Belgesi düzenlenen isletmeler gelir vergisi stopajı desteginden faydalanabilir.
-Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
-Faiz Desteği:Teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

-Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.
Yatırım kararlarını hızlandırabilmek adında yatırım sürecinin basında uygulanması hasebiyle yatırımın baslangıç maliyetlerinin düsürülmesine katkı saglayacak devlet desteklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle ülkemizde çesitli kurum ve kuruluslar tarafından yatırımlara kısmen veya tamamen bedelsiz yer tahsis edilebilmesine yönelik düzenlemeler yapılmakta ve uygulanmaktadır. Ekonomi Bakanlıgı tarafından yürürlüge konulan ve uygulaması Maliye Bakanlıgı ile müsterek yürütülen “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında yer alan “yatırım yeri tahsisi destegi” de bu uygulamalardan bir tanesidir. Destek, ilk yıl için tasınmazın emlak vergi degerinin en fazla %3’ü oranında takdir edilen bedel, ikinci ve müteakip yıllar için ise cari yıl bedelinin ÜFE oranında artırılması suretiyle hesaplanan bedel karsılıgında, tasınmaz üzerinde 49 yıl süreyle irtifak hakkı veya kullanım izni verilmesi seklinde uygulanmaktadır. Ancak, ilk 3 yıl için ödemeler hesaplanan degerin %30’u oranındaalınmaktadır. Yatırım yerine göre belirlenen ilk yıl ödemeleri ise su sekildedir:
1. bölgede bulunan illerde yatırım konusu tasınmazın emlak vergi degerinin %3’ü,
2. bölgede bulunan illerde yatırım konusu tasınmazın emlak vergi degerinin %2,5’i,
3. bölgede bulunan illerde yatırım konusu tasınmazın emlak vergi degerinin %2’si,
4. bölgede bulunan illerde yatırım konusu tasınmazın emlak vergi degerinin %1,5’i,
5. bölgede bulunan illerde yatırım konusu tasınmazın emlak vergi degerinin %1’i,
6. bölgede bulunan illerde yatırım konusu tasınmazın emlak vergi degerinin %0,5’idir.
Yatırım yeri tahsisi desteğinden faydalanabilmek için öncelikle bir yatırım projesinin Bakanlıkça bölgesel, büyük ölçekli veya stratejik yatırım olarak değerlendirilmek suretiyle yatırım teşvik belgesine bağlanmış olması gerekmektedir. Ancak, yatırım teşvik belgesinde yatırım yeri tahsisi desteğinin öngörülmüş olması kesin tahsis işleminin gerçekleşmesi anlamına gelmemektedir. Zira kesin tahsis işlemleri, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü koordinasyonunda taşınmaz sahibi idare tarafından yürütülmekte ve yatırımlara tahsis edilmek üzere ilana çıkılan yerler için başvuruda bulunulmuş yatırım projeleri arasından Vali başkanlığında oluşturulan komisyonca belirlenen yatırım projeleri için gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsis edilmesi aşamasında aranan yeterlilik koşullarını 3/9/2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile belirlemiş bulunmaktadır. Bakanlıkça düzenlenen yatırım teşvik belgesine sahip olmak ise talep edilen evraklardan birisidir. Özetle, Bakanlıkça yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi ve belge kapsamında yatırım yeri tahsisi desteğinin öngörülmesi kesin tahsis işlemi için yeterli olmamakla birlikte, bir ön koşul niteliği taşımaktadır.
Tasınmaz sahibi idare tarafından ilan edilen alanların yatırımlara tahsis edilmesi amacıyla ilgili idareye yapılan basvurular, tasınmazın bulundugu il Valisinin baskanlıgında olusturulan komisyon tarafından degerlendirilmektedir. Komisyon, sunulan bilgi ve belgeler ısıgında yatırım projesinin özelliklerini dikkate alarak tahsis isleminin uygun olup olmadıgına karar vermektedir. Aynı tasınmaz için birden fazla basvuru olması halinde; yatırım büyüklügü, özkaynak miktarı ve yaratılması öngörülen istihdam sayısına göre projeler arasında puanlama yapılmak suretiyle en fazla puan alan yatırım için tahsis islemine onay verilmektedir. Puanların esit olması durumunda ise istihdam sayısı belirleyici olmaktadır.

-Katma Değer Vergisi İadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

Aşağıda belirtilen yatırım konuları, yatırımın bulunduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan destek unsurları ile desteklenecektir:
– OSB’lerde yapılacak yatırımlar,
– Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet gösterilen yatırım konusuna dikey veya yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar,

6. Bölge Desteklerinde için 3 Temel Yaklaşım vardır:
-Genişleyen Sektörel Kapsam;Asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm sektörlerin Bölgesel Destek kapsamına alınması,
-İşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler:a) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (10 Yıl), b)Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (10 Yıl/ Osb’lerde 12 Yıl) , c) Sigorta Primi Desteği (10 Yıl)
-Finansman İmkanlarının Genişletilmesi;900 bin TL’ye kadar faiz desteği verilerek Yatırım döneminde yatırıma katkı tutarının %80’ine kadar olan kısmını, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulama imkanı getirilmiştir.

By |Temmuz 31st, 2018|EKONOMİ BAKANLIĞI|