Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

COSME TURİZM SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME VE YENİLİKÇİLİĞİ KAVRAMA

COSME Turizm sektöründe dijitalleşme ve yenilikçiliği kavrama teklif çağrısı yayımlandı. Çağrının amacı turizm sektöründeki KOBİ’lerin dijital dönüşüm, yenilikçilik ve akıllı turizm çözümleri geliştirmesi için kapasitelerini güçlendirmektir. Toplam bütçesi 8 milyon avro olan çağrı; proje başına minimum 1 milyon avro hibe desteği sağlıyor.

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri“Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.

COSME programının bütçesi, ana eylemleri

  • KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması,
  • Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,
  • Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve
  • Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

COSME Programı kapsamında “Uluslararası İşbirliği ve Kapasite Geliştirme Yolu ile Dijital Çözümlerin,

İnovatif ve Yeni Teknolojilerin Turizmde Benimsenmesi” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair özet bilgi aşağıda sunulmaktadır. Çağrı kapsamında turizm alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin inovatif ve yeni teknolojiler ile dijital dönüşümü deneyimlemeleri hedeflenmektedir. Veri yönetimi, yapay zeka, nesnelerin interneti, blok zinciri gibi pek çok teknolojinin turizm alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından benimsenmesi ve KOBİ’lerin uluslararası iş birlikleri içinde çeşitli teknoloji alanlarında bilgi paylaşımında bulunması çağrının genel hedefleri arasındadır.

 

Turizm alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler ve diğer ekosistem paydaşları arasında dijital odaklı işbirlikleri kurulacaktır. Ekosistem paydaşlarına örnek olarak seyahat teknolojisi şirketleri, veri işleme hizmeti sağlayan şirketler, araştırma ve eğitim merkezleri, kamu temsilcileri, kuluçka merkezleri, üniversiteler ve diğer iş destek organizasyonları verilebilir. Çağrı kapsamında uluslararası ve ekosistemler arası bir destek yapısının kurulması bu yapı ile turizm alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin kendilerini yeni dijital çözümler ile geliştirmesi beklenmektedir.

Uluslararası Destek Yapısı aşağıdaki amaçları

  1. Turizm alanında faaliyet gösteren ancak dijitalleşme açısından geri kalmış KOBİ’ler ile dijital çözümleri iş modellerinde başarılı ve etkin bir şekilde kullanan kurum ve kuruluşları çeşitli eğitimler ve deneyim paylaşımı aktiviteleri ile bir araya getirmek. Bu çerçevede dijital anlamda yetkin olan kurum, kuruluşlar ve şirketler turizm ekosistemi dışından da olabilmektedir. Akıllı dijital çözüm, veri analizi veya yeni teknoloji sağlayıcıları bunlara örnek verilebilir.
  2. Turizm alanında faaliyet gösteren KOBİ’lere dijitalleşmeleri için teknik destek sağlamak. III. Turizm alanında faaliyet gösteren KOBİ’lere dijitalleşmeleri için finansal destek sağlamak.

 

Konsorsiyumların Proje Teklifinde Belirtmesi/Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

1 Proje kapsamında en az 3 farklı ülkeden en az 60 KOBİ’nin destek yapısından faydalanması beklenmektedir. 60 KOBİ’nin hangi ülkelerden seçileceği teklifte açıkça belirtilmelidir ancak KOBİ’lerin başvuru aşamasında tek tek belirlenmesine gerek yoktur. Desteklenecek KOBİ’ler konsorsiyumu oluşturan ülkelerden seçilebilir. Ayrıca bu KOBİ’lerin konsorsiyuma dahil olmayan ancak AB üyesi olan veya COSME’ye katılan ülkelerden seçilmesi de mümkündür. Ülke başına seçilen KOBİ sayısının dengeli dağıtılması beklenmektedir. Örneğin KOBİ’lerin 3 ülkeden seçilmesi halinde ülke başına desteklenecek KOBİ sayısı 15’ten, 4 ülkeden seçilmesi halinde 12’den az olmamalıdır. Ülke sayısı arttıkça ülke başına düşen desteklenecek KOBİ sayısı azalacaktır.

2 Turizm alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından ulaşılması beklenen başarı hedefleri belirlenmelidir. Dijitalleşme, inovatif ve akıllı çözümler benimseme alanlarındaki hedeflere hangi indikatörler ile tanımlanacağı net bir şekilde belirlenmelidir.

3 Finansal destek alacak olan ve turizm alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler için seçim kriterleri ve seçim süreci belirlenmelidir.

DİĞER HEDEFLER

4 KOBİ’lerin başarılarını, kazanımlarını ve dijitalleşme süreçlerini proje koordinatörüne düzenli ve sistematik bir şekilde iletmeleri için bir raporlama sistemi oluşturulmalıdır.

5 Hangi konsorsiyum partnerinin “iş destek organizasyonu” olduğu teklifte açıkça belirtilmelidir.

6 İş paketlerinden biri proje kapsamında gerçekleşen dijitalleşme, yenilikçi ve akıllı çözümlerin KOBİ’ler tarafından benimsenmesi gibi konularda elde edilen gelişmelerin raporlanmasına ayrılmalıdır.

7 Proje bütçesine konsorsiyumdan en fazla iki temsilcinin (koordinatör kurum temsilcisinin ve finansal sorumlunun) Brüksel’de gerçekleşecek olan başlangıç toplantısına katılım masraflarının dahil edilmesi gerekmektedir. Söz konusu toplantı o zamanın sağlık koşulları değerlendirilerek online olarak da gerçekleştirilebilir.


Kaynak : https://www.ab.gov.tr/

By |Aralık 5th, 2020|Uncategorized|