Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Ekonomi Bakanlığı İhracat Destekleri( İSTİHDAM YARDIMI )

KAPSAM

Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esasları, Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı
‘’İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’’nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak
Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini
yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamına yönelik
faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin hususları kapsamaktadır

TANIMLAR

Madde 2- Bu Uygulama Usul ve Esaslarında adı geçen;
Müsteşarlık: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)’dır.
Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): DTM tarafından SDŞ statüsü verilen firmalardır. (Bundan böyle
şirket olarak anılacaktır.)
Uygulamacı Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)’dır.

AMAÇ

Madde 3- Bu İstihdam Yardımı Programı, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz firmaların
münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek
öğrenimli ilk defa istihdam edecekleri yönetici ve elemanların brüt maaşlarının 1 (bir) yıl süreyle %
75 oranında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını amaçlamaktadır.
İstihdam edilecek elemanların, yurt içi ya da yurt dışında işletme, ekonomi, iktisat, idari bilimler, iş
idaresi, uluslar arası ticaret, hukuk, dış ticaret v.b. konular ile mühendislik veya yabancı dil alanında
yüksek öğrenimli olmaları gerekmektedir. İstihdam edileceği alanda en az 3 (üç) yıl tecrübesi olan
elemanların istihdamında ise mezun olunan bölümle ilgili yukarıda belirtilen esaslar aranmaz.

DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA

Madde 4- İstihdam Yardımı kapsamında destek talebinde bulunacak şirketler başvurularını
sözleşme tarihinden itibaren 2’şer aylık dönemler itibariyle, Müsteşarlığa (İhracat Genel
Müdürlüğü) yaparlar.
Başvuru: İstihdam yardımı talep eden Şirket ilk başvurusunda,
– Ek-1 ve Ek-2’de yer alan “Şirket Başvuru Formu” ile “Eleman Başvuru Formu”nu,
– Şirket yetkililerine ait noter onaylı imza sirkülerini,
– Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış Maliye Bakanlığı’na muhatap
taahhütnameyi (Ek-3)
– İstihdam edilen kişilerin yüksek öğrenimlerini gösterir, diploma veya çıkış belgesinin aslı veya
noter onaylı ya da DTM tarafından aslı görülerek onaylanmış örneğini,
– şirket ile eleman arasında imzalanan iş sözleşmesini, (sözleşmenin süresinin en az 18 ay olması
şartı aranır.)
– sözleşme tarihinden önce söz konusu elemanın istihdam edilmediğinin tevsik edilmesini teminen,
sözleşme tarihinden önceki 2 aylık döneme ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesini,
– sözleşme tarihinden sonra söz konusu elemanın istihdam edildiğinin tevsik edilmesini teminen,
sözleşme tarihinden itibaren destek talebinde bulunulan döneme ait Aylık Prim ve Hizmet
Belgesini,
– istihdam edilen elemanın sözleşme tarihinden itibaren 2 aya ilişkin ücretini gösterir ücret
tahakkuk bordrolarını,
– istihdam edilen elemanların varsa, yabancı dil seviyelerini gösteren belgeyi, (KPDS, Toefl v.b.)

Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz eder.
İnceleme: Müsteşarlık şirket başvurusu kapsamında ibraz edilen belgeleri, sözleşme hükümleri,
ücretlerin piyasa rayicine uygunluğu, istihdam edilen elemanın yabancı dil bilgisi ve istihdam
edileceği alandaki tecrübelerini de dikkate alarak, ilgili Tebliğ ve Uygulama Usul ve Esasları
kapsamında inceler.
İncelemede, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet ortamında e-bildirge şeklinde olması
durumunda SSK tarafından onaylı sureti, belgenin kağıt ortamında olması halinde, SSK’ya
verildiğine dair belgenin asıl veya noterden onaylı sureti dikkate alınacaktır.
Onay ve Ödeme: Müsteşarlık, ibraz edilen belgelerin incelenmesini müteakip başvurunun uygun
görülmesi durumunda, sözleşme tarihinden itibaren destek talebinde bulunulan dönem için
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na ödeme talimatı vermeden önce, başvuru sahibi firmadan
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile ilgili
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına dair belgenin ya da sosyal güvenlik borçları
yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi ibraz
etmesini ister. Söz konusu belgelerin ibrazından sonra Müsteşarlık ödenmesi uygun görülen
meblağ için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na ödeme talimatı, başvuru sahibi şirkete bilgi
verir.

Şirketler ilk başvurularının uygun görülmesi durumunda, 2’şer aylık dönemler itibariyle,

– eleman ücret tahakkuk bordrosu ve
– destek talebinde bulunulan döneme ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini,
Müsteşarlığa ibraz ederler.
Destekleme Esasları: İstihdam yardımı kapsamında, yönetici/eleman/elemanların aylık brüt ücreti
en fazla % 75 oranında karşılanacaktır. Yıllık destek miktarı yönetici için 18.000 ABD Doları, her bir
eleman için 9.000 ABD Doları karşılığı TL tutarını geçemez. Destek tutarlarının Dolar karşılığının
belirlenmesinde, sözleşme tarihindeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası Dolar alış kuru esas alınır.
Sözleşmelerde istihdam edilen kişilerin ücretlerinin Türk Lirası olarak belirtilmesi zorunludur.
Takip: Şirketlerin destek süresi içinde anılan destekten etkin bir şekilde yararlanmadığının tespit
edilmesi halinde, verilen destek durdurulur. Bir yıllık destek süresinin bitiminden itibaren şirketler,
istihdam desteği verilen kişilerin istihdamına devam edildiğini gösterir şekilde iki ay üst üste Aylık
Prim ve Hizmet Belgelerini Müsteşarlığa bildirirler.

GENEL ESASLAR

Madde 5- Bu Uygulama Usul ve Esaslarında gerekli görülmesi halinde, DTM tarafından değişiklik
yapılabilir.
Madde 6- İstihdam Yardımı Uygulama Programının başlamasından sonra Şirket ile istihdam edilen
yönetici/eleman/elemanlar arasında meydana gelebilecek tek taraflı ya da karşılıklı ihtilaflar
sonucunda Sözleşmenin hukuki geçerliliğini kaybettiği veya Şirket tarafından yanıltıcı bilgi ve belge
verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti durumlarında ‘’6183 Sayılı Amme Alacakları
Tahsil Usulü Hakkında Kanun’’ hükümleri uygulanacaktır. Böyle durumlarda Sözleşme – B otomatik
olarak feshedilmiş sayılacaktır.
Madde 7- İstihdam Yardımı çerçevesinde istihdam edilen yönetici/eleman/ elemanların, işe
başlamasından itibaren 1 (bir) yıl içerisinde haklı bir neden olmaksızın Şirketten ayrılması veya
Sözleşmenin tek taraflı feshetmesi durumunda, başka bir uygulama programında yer alabilecek
başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
Şirket, böyle bir durumda, destek hakkı saklı tutularak yeni bir yönetici/eleman/elemanlar
istihdam etme ve kalan süre için destekten yararlanma talebinde bulunabilir.
İstihdam Yardımından daha önce yararlanmış bir elemanın iş değişikliği nedeniyle başka bir
şirkette istihdam edilmesi halinde, bu destek ödenmez.

By |Aralık 6th, 2016|YENİ PROJELER|