Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Enerji Sektörü AR-GE Projelerinin Desteklenmesi

1) Kimler Yararlanabilir?
• Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer sağlayan ve serbest bölgelerde yer almayan,
Türkiye’de yerleşik özel sektör işletmeleri
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• KDV dahil en fazla 1.000.000 TL olan projeler desteklenir, destek oranı en fazla %80 hibe
niteliğindedir.
• Üniversiteler, proje ortağı olarak yer almak zorundadır.
• Proje adına geri ödemeli destek kredileri kullanılamaz.
• Destekleme süresi en çok iki yıldır. Bu süreye en fazla 6 şar aylık iki dönem ek süre verilebilir.
• Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve
gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik
çalışmaları içeren Temel araştırma projeleri ile üretim amaçlı yatırım tesisi, pilot üretim tesisi ve/veya
laboratuvar alt yapısı kurulmasına yönelik projeler desteklenmez.
• Personel ücreti, hizmet alımı, proje personeli ve/veya Genel Müdürlük personelinin proje
kapsamındaki harcırah ve seyahat giderleri, makine-donanım, prototip kalıp, yazılım lisansı, sarf
malzemesi, laboratuvar test ve analiz raporları, mevcut bir cihazın iyileştirilmesi için yapılan
harcamalar, gümrük masrafları, güvenlik tedbirleri ile ilgili giderler sözleşmeye uygun olarak
desteklenir.
• Sermaye kullanım maliyeti, amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, dağıtım, pazarlama ve
reklam giderleri, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri, sekreterlik ve benzeri idari giderler, brüt
ücretin yanında teşvik, motivasyon ve benzeri prim giderleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,
seyahatlerde ulaşım, harcırah ve konaklama dışındaki kongre, fuar, seminer katılım ücretleri gibi
giderler, yakıt giderleri, büro makineleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan masraflar, ofis, depo, stant,
ve benzeri kiralar, inşaat ve tesisat giderleri ve kırtasiye giderleri ve sözleşme imzalanmadan önce
yapılan giderler desteklenmez.
Desteklenecek Proje Konuları:
a) Yerli enerji kaynakları kullanımının geliştirilmesi,
b) Yenilenebilir enerji teknolojileri,
c) Temiz enerji teknolojileri,
ç) Enerji elektro–mekanik teçhizatı imalat teknolojileri,
d) Enerji verimliliği teknolojileri,
e) Zararlı emisyonları azaltma teknolojileri,
f) Çevrim teknolojileri,
g) Enerji iletim, dağıtım sistemlerinde akıllı şebeke uygulamaları.