Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

KOBİGEL KOBİGELİŞİM PROJE DESTEK PROGRAMI

Kobigel kobi gelişim proje destek programı önümüzdeki günlerde proje çağrısına çıkacaktır.

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

– Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
–  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
 
DESTEK UNSURLARI
Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

 Proje Süresi: En az 6-En Fazla 36 Ay (+6) Ay

Destek Üst Limiti:Geri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı:1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80

 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
– Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
– Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.
– Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB)

KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI

BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu program, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere uygulanacak KOBİ Gelişim Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu program, 15.06.2010 tarih ve 27612 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kobigel kobi gelişim destek programı önümüzdeki günlerde proje çağrısına çıkacaktır.

Kaynak:

By |Nisan 25th, 2017|GENEL, YENİ PROJELER|