Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

SOGEP OKA 2022 PROJELERİ BAŞLIYOR

SOGEP NEDİR?

81 ilin tamamında uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Kalkınma Ajansları tarafından Türkiye genelinde yürütülen bir hibe programıdır.

SOGEP’İN AMAÇLARI NELERDİR?

SOGEP ’in öncelikleri arasında İstihdam edilebilirliği artırmak, Sosyal girişimcilik ve yenilikçilik, Sosyal İçerme, Sosyal sorumluluk yer alırken amaçları ise şu şekildedir:

 • Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları giderme,
 • Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verme,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlama,
 • İstihdam edilebilirliği artırma,
 • Sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği destekleme,
 • Sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırma amaçlarını edinmektedir.

DESTEKLENMEYECEK PROJELER VEYA PROJE BİLEŞENLERİ

 • Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,
 • Yurtdışı ziyaret ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
 • Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,
 • Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,
 • Proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,
 • Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,
 • Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler,
 • Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler

DİKKAT!

 • Hazırlanacak projelerin yukarıdaki önceliklerden en az biri ile ilgili olması gerekmektedir.
 • Projenin somut çıktılara sahip olması gerekmektedir.
 • Sorun ve mevcut durum analizini, yapılmış bir araştırma veya çalışma sonucundaki somut bir ihtiyaca dayandıran projelere öncelik verilecektir.
 • Proje kapsamında satış ve pazarlama boyutuna ilişkin faaliyetlerin öngörülmesi halinde söz konusu satış ve pazarlama analizlerinin piyasa koşulları dikkate alınarak gerçekçi şekilde yapılmış olması gerekmektedir.
 • Projenin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çözümler içeren projelere öncelik verilecektir.

 

 BAŞVURU YAPABİLECEKLER

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Belediyeler Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Teknoloji Transfer Ofisleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri
 • Sosyal sorumluluk projeleri için kar amacı güden tüzel kişiler (şirketler)

PROJE BÜTÇESİ ve DESTEK ORANI

 • Program kapsamında desteklenecek proje tekliflerinin asgari bütçesi 1 Milyon TL’dir.
 • Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların başvuru sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari %10’dur.
 • Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler.
 • Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari %50’dir.

BAŞVURU SÜRECİ

Proje Uygulama Süresi: Proje uygulama süresi asgari 12, azami 18 ay olarak belirlenmelidir. İki aşamada gerçekleşecektir.

 1. AŞAMA –Proje Fikirlerinin Toplanması
 2. AŞAMA – Proje Fikirlerinin Geliştirilmesi

İlan edilen listede yer alan projelerin başvuru sahipleri tarafından Ajansın rehberliğinde hazırlanan proje başvuru dosyaları arasında seçilen 4 proje teklifi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayına sunulacaktır.


Kaynak: OKA

By |Kasım 22nd, 2021|Uncategorized|