Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Faaliyet ruhsatı alan ve serbest bölgede belli bir iş yerinde faaliyette bulunan yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişiye “kullanıcı” denir. Serbest bölgelerde şirket kurmak isteyen kullanıcılar şirket kuruluşundan önce faaliyet ruhsatı almak zorundadır.

FAALİYET RUHSATI NASIL ALINIR?

Serbest bölgelerde faaliyette bulunmak için Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nden faaliyet ruhsatı alınması gerekmektedir.

Faaliyet ruhsatı düzenlenebilmesi için Genel Müdürlük, Serbest Bölge Müdürlüğü, İşletici veya Kurucu-İşletici şirketten temin edilen Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formunun doldurularak aşağıdaki ekleriyle birlikte Genel Müdürlüğe elden verilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi gerekir.

* Müracaatçı ve Serbest Bölgede yapılacak faaliyet hakkında tanıtıcı bilgi,

* Müracaat formundaki imza sahibinin yetki belgesi ve imza sirküleri ile varsa firma temsilcisinin yetki belgesi ve imza beyannamesi,

* Müracaatçı firmanın kuruluş ilanı ve son sermaye ve ortaklık yapısının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri ticaret ve/veya sanayi odası kaydı (yabancı firmalar için kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş belgesinin Türkiye’nin o ülkedeki temsilciliğince onaylı örneği),

* Son 3 yıla ilişkin bilançoları ile kar ve zarar cetvelleri,

* Faaliyet ruhsatı ücretinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na yatırıldığını gösterir banka dekontunun aslı,

* Varsa son 3 yılda Türkiye’ye getirilen döviz tutarını gösterir belgeler,

* Banka, kıyı bankacılığı ve finansal kiralama kuruluşları için Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nden; sigorta kuruluşları için Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan izin belgesi,

Bahsedilen evrakların Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nce inceleme sonucunun uygun görülmesi durumunda; Serbest Bölge Müdürlüğünce onaylanmış kira sözleşmesinin bir sureti Genel Müdürlüğe iletilerek faaliyet ruhsatı alınır.

 

Faaliyet ruhsatı alan gerçek veya tüzel kişiler, faaliyete başlamadan önce Bölge Müdürlüğüne kayıtlarını yaptırarak sicil belgelerini alırlar. Kiracı kullanıcılar (işyeri kiralayan firmalar) bu aşamadan sonra bölgede hemen faaliyete başlayabilirler. Yatırımcı – kullanıcılar (açık alan kiralayarak kendi işyerini inşa edecek firmalar veya yer satın alan firmalar) ise Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek, inşaat projelerini uygulamak üzere inşaat ruhsatı alırlar. İnşaat bittikten sonra iskan ruhsatı alarak faaliyetlerine başlarlar.

 

 

FAALİYET RUHSATI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Serbest Bölgelerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde işletmelerini ticaret siciline tescil ettirmiş ve bu durumu Türkiye Sicil Gazetesi’nde ilan ettirmiş tacir sıfatına haiz yerli gerçek veya tüzel kişiler ile kendi ülkelerindeki kuruluş işlemlerini tamamlamış yabancı gerçek ve ya tüzel kişiler faaliyette bulunabilir. Gerçek kişi tacirlerin ayrıca ticaret ve/veya sanayi odalarına kayıtlı olmaları gerekir.

Serbest Bölgelerde faaliyet gösterecek firmalar için yerli veya yabancı sermaye sınırlaması yoktur. %100 yerli sermayeli firma veya %100 yabancı sermayeli bir firma serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir. Serbest Bölgede sağlanan muafiyet ve teşvikler açısından da yerli ve yabancı firma ayrımı yapılmaz. Zaten Serbest Bölgelerin kuruluş amaçlarından birisi de yabancı sermaye yatırımlarını ülkeye çekmektir.

 

SERBEST BÖLGEDE FAALİYETTE BULUNMAK İÇİN YENİ BİR ŞİRKET KURMAK VEYA ŞUBE OLUŞTURMAK GEREKİR Mİ?

Şirketin merkezi Türkiye’de bulunan ve halen Türkiye’deki ticari faaliyetine devam eden müracaatçılar; Türk Ticaret Kanunu hükümleri yanında, Serbest Bölgedeki faaliyetler için ayrı muhasebe kaydı tutulmasının ve sermaye ihracının zorunlu olması nedeniyle, Serbest Bölgedeki faaliyetlerini oluşturacakları “Serbest Bölge Şubesi” aracılığıyla yapmak zorundadır. Serbest Bölgede şube oluşturarak faaliyette bulunmak amacıyla yapılan müracaatlarda; Şube Memurluğu’nda onaylatılmasını müteakip bu kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu’nda belirtilen diğer belgelerle birlikte Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

Şirket merkezinin muhasebe kayıtları ile Serbest Bölgedeki şubenin faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının ayrı ayrı tutulması zorunludur. Serbest Bölgede faaliyette bulunan firmalar Serbest Bölge ile ilgili kayıtlarına hiçbir şekil ve surette Serbest Bölge dışındaki faaliyetleri işleyemez. Diğer taraftan, yabancı firmalar bulundukları ülkedeki Türkiye temsilciliğine kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş belgesini onaylatarak şube oluşturarak veya şube oluşturmadan Serbest Bölgelerde faaliyette bulunabilir.

Yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerin sadece serbest bölgede faaliyette bulunmak üzere Serbest Bölge adresli şirket kurmaları da mümkün olup, aşağıdaki soruda bu konuda açıklama yapılmıştır.

 

SERBEST BÖLGE ADRESLİ ŞİRKET KURULMASI VE TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKET MERKEZİNİ SERBEST BÖLGEYE TAŞINMASI

Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik kişilerce yalnızca Serbest Bölgede faaliyet göstermek şartıyla Serbest Bölgeyi adres göstererek şirket kurulabilir. Bu durumda şirket kuruluşundan önce ana sözleşme taslağının Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi zorunludur. Ana sözleşmenin uygun bulunmasından sonra Serbest Bölgede faaliyet gösterilecek işyeri için kira sözleşmesi yapılır ve bu işyerinin adresini Ticaret Sicil Memurluğuna ibraz ederek kuruluş ve tescil işlemleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tamamlanır. Daha sonra kuruluş ilanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve kira sözleşmesi Genel Müdürlüğe ibraz edilerek faaliyet ruhsatı düzenlenir. Halihazırda Türkiye’de veya yurt dışında faaliyette bulunmayan yabancı sermayeli müracaatçıların kuruluş işlemleri sırasında Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden izin belgesi alması gerekir.

Serbest Bölge adresli olarak kurulacak şirketlerin ana sözleşmelerinde; Müsteşarlıktan (Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü) onay alınmadan ana sözleşme değişikliği yapılamayacağı, Türkiye’nin başka bir yerinde faaliyette bulunulamayacağı ve şube oluşturulamayacağı açık olarak belirtilir.

Diğer taraftan halen Serbest Bölgede faaliyette bulunan firmalar Türkiye’deki merkezini de Serbest Bölgeye taşıyarak, Türkiye’deki bütün faaliyetlerine son vermek isteyen kullanıcılar ise, bu taleplerine ilişkin yetkili organlarının kararını ibraz etmek suretiyle müracaatlarını öncelikle Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne yaparlar. Serbest Bölgedeki faaliyetlere başlanıldığı tarihten itibaren gerçekleştirilen yurt dışına satışlar, toplam ticaret hacmi, bölgeye getirilen nakdi sermaye ve bölgeden transfer edilen gelirler vb. konular ile ana sözleşmede yapılacak incelemeler sonucunda talebin uygun görülmesi halinde, yukarıda paragrafta belirtilen esaslar doğrultusunda ana sözleşme değişikliği yapılması gerekmektedir. Ana sözleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımını takip eden 3 ay içerisinde ilgili vergi dairesindeki hesapların, sicillerin ve ticari defterlerin kapattırıldığının ve faturaların iptal ettirildiğinin Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne tevsik edilmesi gerekmektedir.

 

SERBEST BÖLGELERDE HANGİ FAALİYETLER YAPILABİLİR? HANGİ KONULARDA FAALİYET RUHSATI ALINABİLİR?

Serbest Bölgenin fiziki özelliklerine göre; üretim, alım-satım, montaj-demontaj, bakım-onarım, sergileme, bankacılık, finansal kiralama gibi konular başta olmak üzere, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nce uygun görülen ve çevre kirliliği yaratmayan her türlü sanayi, ticaret ve hizmet faaliyeti yapılabilir.

 

FAALİYETTE BULUNULACAK İŞYERİ NASIL TEMİN EDİLİR?

Kullanıcılar kendi tesislerini yapmak üzere arazi veya yapılmış işyeri satın alabilir, arazi veya işyeri kiralayabilirler. Kendi işyerini inşa ettirecek firmaların Serbest Bölgedeki yapı ve inşaat esaslarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Açık alan, arazi ve hazır işyeri kiralamasında ve satılmasında yerli ve yabancı firmalar açısından hiçbir farklılık bulunmamaktadır.

 

SERBEST BÖLGELERDE AÇIK VE KAPALI ALAN SATIŞ BEDELLERİ VE KİRALARI NASIL BELİRLENİR?

Bu bedeller kurucu ve işletici şirketin teklifi ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nün onayı ile belirlenir.

 

FAALİYET RUHSATI MÜRACAATININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULAN KISTASLAR

Faaliyet ruhsatı müracaatının değerlendirilmesinde;

– Yapılacak faaliyetin serbest bölgenin kuruluş amaçlarına uygunluğu,

– Serbest Bölgede yapılacak faaliyetin ülke ekonomisine katkısı,

– Yapılacak yatırım ve üretim miktarı,

– Yaratılacak istihdam hacmi,

– Getirilecek yeni teknoloji, üretim ve yönetim metotları,

– Türkiye’den satın alınacak mal miktarı,

– Yurt dışına satılacak mal miktarı,

– Yapılacak faaliyetin çevre kirliliği oluşturup-oluşturmayacağı gibi kıstaslar göz önünde tutulmaktadır.

 

FAALİYET RUHSATI SÜRESİ  

Faaliyet ruhsatı; hazır işyeri kiralamak suretiyle faaliyet gösterecek kiracı-kullanıcı firmalar için 10 yıl (faaliyet konusu üretim olanlar için 15 yıl), kendi işyerini inşa etmek suretiyle faaliyet gösterecek yatırımcı-kullanıcı firmalar için ise 20 yıl (faaliyet konusu üretim olanlar için 30 yıl) süreli verilmektedir. Bu süre sonunda, müracaat halinde ve koşulların sağlanması durumunda yeniden faaliyet ruhsatı verilebilir.

Ayrıca, Genel Müdürlükçe, proje bazında değerlendirilecek “Özel Yatırımlar” için 49 – 99 yıla kadar süreyle faaliyet ruhsatı verilebilmektedir.

 

FAALİYET RUHSATI ÜCRETİ

Faaliyet ruhsatı ücreti bütün Serbest Bölgeler için 5.000 (beşbin) ABD Dolarıdır.

Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucu uygun yatırımlara verilen faaliyet ruhsatları için; 49 yıl olana 100.000 (Yüzbin) ABD Doları, 99 yıl olana 250.000 (İkiyüzellibin) ABD Doları ruhsat ücreti ödenir.

 

FAALİYET RUHSATI MÜRACAATI REDDİLENLERE RUHSAT ÜCRETİ İADE EDİLİR Mİ?

Faaliyet Ruhsatı ücreti Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucunda müracaatı reddedilenlere, ilgilinin yazılı talebi halinde, yatırılan para biriminden iade edilir. Ancak müracaatın incelenip uygun görülmesinde veya faaliyet ruhsatının iptali yada sona ermesi durumlarında ücret iade edilmez.

 

FAALİYET KONUSU DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Kullanıcıların halen faaliyette bulundukları işyerlerinin değiştirilmek istenen yeni faaliyet konusuna uygun olması veya yeni faaliyet konusuna uygun bir işyeri kiralanması (inşa edilmesi) ve faaliyet ruhsatı müracaat formunun ilgili bölümlerinin yeni faaliyet konusuna göre doldurulması halinde faaliyet ruhsatı konusunun değiştirilmesi mümkündür. Bu durumda faaliyet ruhsatı ücreti ödenmez.

 

BİRDEN FAZLA FAALİYET RUHSATI ALINABİLİR Mİ?

Firmaların alabilecekleri faaliyet ruhsatı sayısında kısıtlama bulunmamaktadır. Bir firmanın değişik faaliyetler için uygun işyerinin olması halinde, üretim, alım-satım, montaj-demontaj, bakım-onarım, bankacılık, sigortacılık ve diğer faaliyet konularının birkaçından faaliyet ruhsatı alması ve faaliyet göstermesi mümkündür.

 

FAALİYET RUHSATININ DEVRİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Faaliyet ruhsatının devri mümkün değildir. Tamamen ayrı ortaklık yapısına sahip yeni bir firma kurulması durumunda da faaliyet ruhsatı, kurulan yeni firmaya devredilemez. Ancak kullanıcının ticaret unvanının veya şirketin türünün değişmesi halinde yeni durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ve dilekçe ile başvurulması durumunda faaliyet ruhsatında belirtilen ticaret unvanı değiştirilmektedir.

 

BİR SERBEST BÖLGE İÇİN ALINAN FAALİYET RUHSATI DİĞER SERBEST BÖLGELERDE DE GEÇERLİ MİDİR?

Faaliyet ruhsatı hangi serbest bölge için alınmışsa yalnız o serbest bölge için geçerlidir. Ancak, firmalar yeni faaliyet ruhsatı alarak diğer serbest bölgelerde de faaliyette bulunabilir.

 

FAALİYET RUHSATI HANGİ HALLERDE İPTAL EDİLİR?

Faaliyet ruhsatı aşağıdaki durumlarda iptal edilir;

– Serbest Bölgeler Kanunu ve Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile Genel Müdürlük tebliğ, genelge, yazılı talimat ve emirlerine uyulmadığının ve bölge düzenini bozucu davranışlarda bulunulduğunun Serbest Bölge Müdürlüğü’nce düzenlenen tutanakla tespit edilmesi,

– Serbest Bölge dışındaki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazanç ve iratların, bölgede elde edilmiş kazanç ve iratlar gibi gösterilmesi.

ŞİRKET KURULUŞU

Hizmetlerimizle ilgileniyor iseniz lütfen formu doldurunuz. En geç 24 saat içinde sizinle iletişime geçeceğiz.

Bize ulaşın...