Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)

Sosyal Destek Programı (SODES), dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır.

SODES; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında; yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği insan odaklı ve proje temelli bir programdır.

SODES projeleri ile istihdam edilebilirliğin artırılması, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarının sağlanması, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı verilmesi hedeflenmektedir.

SODES’in öncelikli hedef kitlesi yoksulluk ve sosyal imkânlara erişimde sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

2019 Yılı Sosyal Destek Programı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olan 2019 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES), bölge illerimizde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) BEBKA Ajansı tarafından yürütülecektir.

SODES kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yöntemiyle Ajans öncülüğünde geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi metotlar içermesi, program önceliklerine uyumlu şekilde sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi, ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirici nitelikte olması önem taşımaktadır.

Program dâhilinde bölgemiz illerinde uygun başvuru sahipleri olan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve özel kesim kuruluşlarının projelerine destek verilmesi öngörülmektedir.

Sunulacak proje konularının ekte yer alan “Sosyal Destek Programı Öncelikleri” ile uyumlu olması gerekmektedir. Program kapsamında desteklenecek projelerin asgari proje bütçesi 1.000.000 TL’dir. Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olabileceği projelerde eş finansman katkısı asgari %10, kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde ise eş finansman katkısı asgari %50’dir. Program kapsamında projelerin uygulama süresi en fazla 18 (on sekiz) aydır.

Programa başvurmayı planlayan başvuru sahiplerinin, ekte yer alan “Sosyal Destek Programı (SODES) Proje Bilgi Formu”nu hazırlayıp 15.10.2019 tarihi saat 18:00’a kadar proje@bebka.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Program hakkında detaylı bilgi almak için “Program Yönetimi Birimi” ile irtibata geçebilirsiniz.

Programın Hedefi

Yerel dinamikleri harekete geçirerek;
➢ yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal
sorunları gidermek,
➢ değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık
vermek,
➢ toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal
hayata daha aktif katılmalarını sağlamak,
➢ istihdam edilebilirliği artırmak,
➢ sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği
desteklemek
➢ sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın Öncelikleri:

1- İstihdam Edilebilirliği Artırmak
• Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına,
• Genç işsizliğinin azaltılmasına,
• İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine,
• Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine,
• Hedef gruplarda, kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projeler

2- Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
• Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
• İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
• Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

3- Sosyal İçerme
• Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
• Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
• Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik projeler.

4- Sosyal Sorumluluk
• Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştıran,
• Diğer öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümünde sosyal sorumluluk uygulamaları geliştirilmesine yönelik,
• Kâr amacı güden şirketlerin sosyal girişim, kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının iktisadi işletmelerinden ürün ve hizmet almasını önceleyen projeler.

Uygun Başvuru Sahipleri -Kar Amacı Gütmeyen

Kamu Kurumları
• Üniversiteler
• Mahalli İdareler
• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Organize sanayi bölgeleri
• Kooperatifler – Birlikler
• Sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi,
endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

Uygun Başvuru Sahipleri-Kar Amacı Güden-

• Tüm İşletmeler
• Kooperatifler – Birlikler

Proje Başına Destek Tutarı • Asgari 1.000.000 TL

Proje Başına Destek Oranı • Azami (Kar Amacı Gütmeyen) %90 • Azami (Kar Amacı Güden) %50

Uygulama Süresi • Azami 18 Ay

Kaynak: BEBKA

Destek:PROTİMEAS