Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

TEKNOLOJİK ÜRÜN (TEKNO YATIRIM) HİBE DESTEKLERİ

Sanayiye yönelik olarak ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürüne yönelik yatırım projeleri Hibe destek kapsamına alınmıştır.Konu ile ilgili 29.04.2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği” Yayınlanmıştır.

Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bakanlık cari yıl içerisinde peryodik aralıklarla bu destekleri kullandırmaktadır.*

Buna Göre;

A-Program kapsamında desteklenmesi planlanan hedef sektörler:
1. Yurtiçi veya yurtdışında, kamu ya da özel fonlar ile desteklenmiş Ar-Ge ve yenilik projelerini başarıyla sonuçlandıran gerçek ya da tüzel kişiler
2. Yurtiçi veya yurtdışında, özkaynaklarını kullanarak Ar-Ge faaliyeti yürüten ve sonucunda patent alan gerçek ya da tüzel kişiler
3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan ve bölgede yürüttükleri Ar-Ge faaliyetini başarıyla sonuçlandıran tüzel kişiler

*Büyük işletmeler, makine ve teçhizat desteğinden,*Orta büyüklükteki işletmeler, makine ve teçhizat ile kredi faiz desteklerinden,*Küçük işletmeler, tüm destek unsurlarından faydalanabilirler.

B-Program 3 ana hibe destek unsurundan oluşmaktadır:
-Makine ve teçhizat desteği
-Kredi faiz desteği
-İşletme gider desteği

-Makine ve teçhizat desteği
(1) Yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı, yatırım harcamaları olarak desteklenir. Yatırım harcamaları üzerinden işletmelere en fazla aşağıdaki oranlar kadar geri ödemesiz destek (hibe) sağlanır.

a) İthal alımlarda;
Büyük işletmelere % 10
Orta büyüklükteki işletmelere % 30
Küçük işletmelere % 40

b) Yerli alımlarda
Büyük işletmelere % 20
Orta büyüklükteki işletmelere % 40
Küçük işletmelere % 50

(2) Yatırıma konu makine ve teçhizat, üreticisinden veya tedarikçisinden satın alınması halinde desteklenir.
(3) Başvuru sahibi işletmeler her bir yatırım projesine konu teknolojik ürünün yatırımı için destek unsurlarından yalnızca bir defa yararlanabilir.
(4) Yerli makine ve teçhizat alımlarında, belirtilen destek oranlarının uygulanabilmesi için yatırımcının gerekli makine ve teçhizatı, “Yerli Malı Belgesi”ne sahip Türkiye’deki makine ve teçhizat üreticilerinden veya tedarikçilerinden satın alması gerekir.

(5) 1. fıkrada belirtilen oranlar, ana makine ve teçhizat ile yardımcı makine ve teçhizat harcamalarında uygulanır. Yatırım harcamalarından; montaj, taşıma ve sigorta ile fizibilite raporu giderleri için ise; 1. fıkranın (a) bendinde belirtilen oranlar uygulanır.

-Kredi faiz desteği
(1) Yatırım projelerinde 50.000.000 TL’ye kadar olan yatırım harcamaları desteklenir.
(2) Yatırım harcamalarına yönelik aracı kurumlardan alınacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredisi için geri ödemesiz faiz desteği sağlanır.
(3) Faiz desteği, Bakanlıkça belirlenen puan esas alınarak sağlanır.
(4) Yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı için alınacak kredinin faizine, belirlenen puanın tamamı kadar destek sağlanır.
(5) Yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’nin üstünde olan yatırım harcamaları için alınacak kredinin faizine, belirlenen puanın yarısı kadar destek sağlanır.
(6) İşletmelere sağlanacak faiz destek üst limiti 10.000.000 TL dir.
(7) Yalnızca kredi faiz destek unsurundan yararlanan işletmelere ek süre verilmez.
(8) Makine ve teçhizat desteği ile kredi faiz destek unsurlarının her ikisinden de yararlanmak isteyen işletmenin, öncelikle makine ve teçhizat destek unsurundan yararlanmış ve tamamlama belgesini almış olması şarttır.
(9) Yalnızca kredi faiz destek unsurundan yararlanan işletme, makine ve teçhizat destek unsurundan yararlandırılmaz.
(10) Makine ve teçhizat destek unsurundan yararlanarak yatırımını tamamlayan işletmenin, yatırım proje tutarının geri kalan kısmına yönelik kredi faiz desteğinden yararlanabilmesi için; sözleşme tarihinden itibaren yatırımını 36 ay içinde tamamlamış ve bu süre içinde başvurmuş olması şarttır. Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren yatırımını tamamlayıncaya kadar geçen süre, destekleme süresi olan 36 aydan düşülür ve geriye kalan süre kadar kredi faiz desteğinden yararlandırılır.

-İşletme gideri desteği

1. Kira gideri desteği
(1) İşletme tarafından sözleşme yapılarak teknolojik ürünün üretilmesi amacıyla kiralanan kapalı alan/alanların yıllık net kira bedeli üzerinden (KDV/Stopaj ve ortak giderler hariç) en fazla %75 oranında destek sağlanır. Kira kontratlarında veya sözleşmelerinde belirlenen bedellerin yanı sıra, yatırımın yapıldığı bölgedeki ortalama kira rayiç bedelleri de dikkate alınır.

2. Enerji gideri desteği
(1) İşletmeye; teknolojik ürünün üretimine yönelik kullanılan elektrik ve doğal gaz enerjisine ait yıllık fatura tutarları üzerinden en fazla %75 oranında destek sağlanır. Desteklenecek enerji giderlerinin üretim amaçlı olması esastır. İdari bina, depo, sosyal tesis ve buna benzer alanlara ait enerji giderleri desteklenmez.

3. Personel gideri desteği
(1) İşletmenin yöneticileri ve ortakları ve bunların 1. derece yakınları (eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuğu) dışında istihdam edilen yıllık çalışan personel sayısı kadar, başvuru tarihindeki o yılın başında ilan edilen brüt asgari ücret tutarının %75’i oranında destek sağlanır. Ayrıca Ar-Ge personelinin istihdam edilmesi şartıyla işletmeye; bu personelin maaşının her yıl için o yılın başında ilan edilen brüt asgari ücret tutarı kadarlık kısmı, Komisyonun destek karar tarihinden başlayarak 31/12/2023 yılına kadar destek sağlanır.

-Programın Destek Süreleri;
*Makine ve Teçhizat Destek unsurunda 36 ay (ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilir),
*Kredi Faiz Desteği unsurunda 36 ay,
*İşletme Gideri Destek unsurunda 1 yıldır.

-Sağlanacak Destek Üst Limitleri
*Büyük işletmelerde; 2 milyon TL
*Orta büyüklükteki işletmelerde; 10 milyon TL
*Küçük işletmelerde; 10 milyon TL

-Desteklenen Harcama Kalemleri
*Ana makine ve teçhizat bedelleri
*Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri
*Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri
*Montaj giderleri
*Yatırım projesi için hazırlanacak “Fizibilite Raporu” gideri

Sonuç: Tekno yatırım ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesidir. Yatrımcılar yüksek ileri teknoloji ürün yatırımlarına ilişkin olarak alternatif destek türü olarak öncelikli yatırımlar kapsamına alınan 5. bölge teşviklerinden de yararlanabilirler. Teknoyatırımın destek Süreçleri*Proje Başvurusu *Ön Değerlendirme *Değerlendirme *Sözleşme *İzleme *Sonuçlandırma *Desteğin Ödenmesi şeklinde gerçekleşmektedir.Projenin ön değerlendirmesi Bakanlık tarafından yapılır. Sonrasında, yerinde ziyaretler yoluyla ön inceleme aşaması tamamlanır ve başvuru, Değerlendirme Komisyonu tarafından karara bağlanır.Bakanlıkça desteklenmesine karar verilen yatırım projeleri, Bakanlık ile başvuru sahibi işletme arasında yapılan sözleşme tarihi itibariyle başlar.

By |Kasım 28th, 2016|YENİ PROJELER|