Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Yabancıların yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvuru usül ve esasları belirlendi, buna göre vatandaşlık başvurusu yapılacak yabancının İkamet izni veya Turkuaz kartı olması zorunluluğu bulunmakta. Ayrıca yabancının eşi ve 18 yaşından küçük çocukları da isterse Türk vatandaşı olabilmektedir.

Vatandaşlık başvuru süreleri ikamet izni alınan il’e göre değişmekle beraber iki ay içerisinde sonuçlanacağı tahmin edilmektedir.

ABPROTİME Danışmanlık özel vekalet ile Türk vatandaşlığı başvurularınızı eksiksiz ve süratle yapabilecek donanıma, nitelikli işgücüne ve deneyime sahiptir.

Yönetmeliğin tam metni aşağıdaki gibidir.

YABANCI YATIRIMCILARIN İSTİSNAİ OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu usul ve esaslar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12’nci maddesinin (b) bendi ve anılan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin iş ve işlemleri düzenlemektedir.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslarda yer alan,

a) Dış Temsilcilik: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğini, Başkonsolosluğunu, Konsolosluğunu,
b) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,
c) İl Müdürlüğü: İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünü, ç) Kanun: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununu,
d) Kurum: Genel Müdürlük dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,
e) Ön Başvuru Formu: Türk vatandaşlığını kazanma başvurusunda bulunan kişinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, hangi başvuru türünden başvurduğu bilgileri ile kişisel bilgilere erişim için açık rızasının yer aldığı formu,
f) Yetkili Bakanlık/Kurum: Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ve başvuru sahibinin aranan şartları taşınıp taşınmadığını tespit edecek bakanlık/kurumu,
g) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
ğ) Yönetmelik: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,
ifade eder.

Başvuru Makamı ve Usulü
MADDE 3- (1) Başvuru, il müdürlükleri, dış temsilciliklerimiz ya da Genel Müdürlüğe, bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır.

(2) Kanununun 12’nci maddesinin (b) bendine göre Türk vatandaşlığını kazanmak için ön başvuruda bulunan yabancı tarafından ön başvuru formu doldurularak, formda belirtilen başvuru maddesine göre gerekli olan belgeler forma eklenerek başvuru makamına müracaat edilir.

 

Başvuru Makamınca Yapılacak İşlemler

MADDE 4- (1) Doğrudan Genel Müdürlüğe yapılan başvurularda, Genel Müdürlükçe ön başvuru formu kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır ve Yönetmelikte aranan şartların tespiti amacıyla Yetkili Bakanlık/Kuruma gönderilir.

(2) İl müdürlüğüne/dış temsilciliklerimize yapılan başvurularda, il müdürlüğünce/dış temsilciliklerimizce ön başvuru formu kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe Yönetmelikte aranan şartların tespiti amacıyla Yetkili Bakanlık/Kuruma iletilir.

 

Yetkili Bakanlık/Kurumca Yapılacak İşlemler

MADDE 5- (1) Yetkili Bakanlık/Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, yabancının Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları yerine getirip getirmediği tespit edilir. Sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir.

 

Genel Müdürlükçe Yapılacak İşlemler

MADDE 6- (1) Yetkili Bakanlık/Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları yerine getirdiği tespit edilen yabancı ve ailesi hakkında yerleşim yerinin bulunduğu il müdürlüğü/dış temsilcilikten, Kanunun 12’nci maddesine göre müracaat alınarak Yönetmeliğin 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerden oluşan vatandaşlık dosyasının oluşturularak Genel Müdürlüğe gönderilmesi istenir.

(2) İl müdürlüğü/dış temsilcilikten gelen vatandaşlık dosyası üzerine Genel Müdürlükçe gerekli işlem yapılarak sonuç il müdürlüğü/dış temsilcilik aracılığıyla ilgililerine tebliğ edilir.

 

Sorumluluk ve Türk Vatandaşlığının İptali

MADDE 7- (1) Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında aranan şartları taşıdığı tespit edilen yabancıların bu şartları Yönetmelikte öngörülen süre boyunca taşımaya devam etmeleri gerekmekte olup, bu hususun tespiti Yetkili Bakanlık/Kurumca yapılır.

Genel Müdürlükçe bu kişinin Türk vatandaşlığı, Kanunun 31’inci maddesi uyarınca iptal edilir.

Bize ulaşın...