Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Türkiye’de Şahıs Şirketi Kuruluşu İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

KAYIT
 1. Dilekçe 2 suret (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır
 2. İmza Beyannamesi/tescil talepnamesi T.C.Kimlik numarası (yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası, ticari unvanı ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir) 2 suret
 3. Oda Kayıt Beyannamesi (Tacir tarafından imzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)
 4. Vergi levhası fotokopisi (25.01.2013 tarih 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü talimatı gereğince Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Şahıs Firmalarının tescili için vergi levhası bilgilerinin https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp (VEDOP sistemi) linkinden kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle Şahıs Firmalarının tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen Şahıs Firmalarının tescil işlemi yapılacaktır.)
 5. Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi
 6. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 ncü maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname 2 Suret
 7. Kira kontratı sureti
 8. Meslek Grubunun Belirlenmesi Dilekçe
 9. Üye İletişim Bilgileri Formu

Ayrıca , aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Ticaret Ünvanı İle İlgili Hatırlatma

1-Şahıs işletmelerinde ticaret unvanı seçilirken şahsın ad ve soyadını kullanması mecburidir. Buna ilaveten tacirin, işletmesi ile yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç, istediği ekleri de unvanında kullanması mümkündür. Özellikle gerçek kişilerin ticaret unvanlarına bir şirketin mevcut olduğu zannını uyandıracak ilaveler yapmaları yasaktır.

*Gerçek kişiler kayıtlı oldukları Ticaret Sicili Memurluklarının faaliyet alanı içerisinde bulunan başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısını seçmeleri mümkün değildir

2-Bir işletmenin şubesi de ticaret unvanını seçerken kendi merkezinin ticaret unvanını kullanmak ve şube unvanının sonuna şube olduğunu belirtmek mecburiyetindedir. Bu unvana şube ile ilgili ilavelerin yapılması mümkündür.

3-Kolektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin adı ve soyadını, şirketi ve şirket nevini gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir.

4-Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanları ise komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyadıyla, şirketi ve türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması kanunen yasaklanmıştır.

5-Limited, anonim ve kooperatif şirketler, unvanlarında faaliyet konularını göstermek zorundadırlar. Buna ilaveten tacirin işletmesi ile yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç istediği ekleri de unvanında kullanması mümkündür. Ayrıca bu şirketlerin ticaret unvanlarında; “Limited Şirket”, “Anonim Şirket” ve “Kooperatif” kelimelerinin bulunması şarttır. Ticaret unvanında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunması halinde şirket türünü gösteren ibarelerin rumuzla veya kısaltılmış olarak yazılmaları mümkün değildir.

 

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

 1. Dilekçe 2 suret (Değişikliğe ait metnin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Değişiklik; unvan değişikliğine ilişkin ise noterden düzenlenmiş ticari unvan tasdiknamesi
 3. Değişiklik; sermaye tahsis edilmesine veya tahsis edilen sermayenin artırımına ilişkin ise 5.000 TL nin üzerinde olması durumunda, bu durumun tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir faaliyet raporu ve faaliyet belgesi veya banka dekontu

HALEFİYET

1. Dilekçe (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede; işletmenin ünvanı, sermayesi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır

2. Noterde düzenlenen İmza beyannamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, T.C.Kimlik numarası (yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası, ticari unvanı, tacirin vefat ettiği hususu ve mirasçıların muvafakatını içeren)

DİĞER MADDELER

3. Oda Kayıt Beyannamesi (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir tarafından imzalanmalı, Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacirin resmi bulunmalıdır)

4. Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname

5. Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

6. Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

SİGORTA ACENTELİĞİ

1. Dilekçe 2 suret (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

Vekaleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

2. Acentelik Vekaletnamesi (Noter onaylı – 2 nüsha)

3. Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1. Dilekçe 2 suret (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

Fesih edilen vekaletnameyi veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

2. Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (Noter onaylı – 3 nüsha)

ŞUBE AÇILIŞI

1. Dilekçe 2 suret (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

2. Bursa’da şubesi açılan Gerçek kişinin sicil kaydının bulunduğu merkezine ait bilgilerin (İli, Sicil numarası, ünvanı), Bursa’da açılacak şubenin adresine ve şubenin açıldığına dair bilgilerin yer aldığı şube unvanı altında düzenlenen 2 suret

3. Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü Rize dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. md.ne göre alınan belge

4. Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü Rize dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

5. Oda Kayıt Beyannamesi (Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)

AYRICA

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 ncü maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname 2 Suret

Kira kontratı sureti

Meslek Grubunun Belirlenmesi Dilekçe

Üye İletişim Bilgileri Formu

Şahıs Firmaları şube açılış tescilinde şubenin ticari faaliyetinin yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilmesi halinde mümkün olabilecektir.

MERKEZ NAKLİ

1. Dilekçe 2 suret (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.

2. Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

3. Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

4. Oda Kayıt Beyannamesi (Firma yetkilisi tarafından imzalanmalı, Firma sahibinin resmi bulunmalıdır)

* Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24 ncü maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname 2 Suret

* Kira kontratı sureti * Meslek Grubunun Belirlenmesi Dilekçe

* Üye İletişim Bilgileri Formu

TİCARETİ TERK

 1. Dilekçe 2 suret (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
 2. Mal Beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı – 2 nüsha)
 3. Vefat nedeniyle kapanış talebinde Noter onaylı ya da asıl veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, Dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.
Bize ulaşın...