Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

UR-GE DESTEĞİ (ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ)

UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesi, T.C. Ticaret Bakanlığının 2010/8 sayılı Tebliğinin kapsamında desteklenen sektörel kümelenme projeleridir.

Kümelenme projeleri ile firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde :

  • Ortak ihtiyaç analizi,
  • Öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
  • Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme)

gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

AMAÇ:

Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alarak şirketlerin uluslararası rekabet

güçlerinin geliştirilmesine yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat alışkanlığı edinmelerini amaçlamaktadır.

KAPSAM:

UR-GE projeleri, firmaların işbirliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi öğrendikleri bir destek sistemidir. Projelerde kaliteli üretim yapan, ancak ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile halihazırda ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde birlikte hareket etmeleri sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri üyesi oldukları işbirliği kuruluşlarının (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler) başvuru yapabilirler.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

UR-GE PROJELERİ DESTEK UNSURLARI:

İhtiyaç analizi, istihdam, eğitim/danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama, alım heyeti ve bireysel danışmanlık.

UR-GE projelerinde ortak ihtiyaç analizi ile başlayan süreç ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri ile devam etmektedir. İhtiyaç analizi sürecinde, proje

katılımcısı her firma birer birer taranırken, sektörlerinin durumu da değerlendirilmekte ve kümelerin ihracat yol haritaları ortaya çıkarılmaktadır. Bu sayede, KOBİ’ler ortak bir vizyon ve ortak bir bakış açısına sahip olarak işbirliği içinde kendi hedeflerine nasıl ulaşabileceklerini öğrenmektedirler.

Proje katılımcısı firmaların üretim kapasiteleri gelişimi ve yeni pazarlara açılabilmeleri için ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

UR-GE projelerinde, katılımcı firmalar, sektörlerine özgü, rekabet güçlerini artıracak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden faydalanmaktadırlar. Proje kapsamında ger- çekleştirilen yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile kendi imkânlarıyla gidemeyecekleri pazarlara gidebilmekte, alım heyeti faaliyetleri kapsamında ise potansiyel müşterilerini üretim tesislerinde ağırlama imkânı bulmaktadırlar.

Böylece, aynı sektörde faaliyet gösteren şirketler birlikte hareket etmeyi, ortak sorunlarına ortak çözümler üretmeyi öğrenmekte ve uluslararası platformda bölgesel güç oluşturmanın adımlarını atmaktadırlar.

UR-GE kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Bir UR-GE projesi süresince ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri

için en fazla 400.000 ABD Dolarına kadar, yurt dışı pazarlama faaliyeti için faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar en fazla 10 faaliyet ve alım heyetleri için

faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar en fazla 10 alım heyeti için destek sağ-

lanmaktadır. Ayrıca, işbirliği kuruluşunun proje koordinasyonu için istihdam edeceği en fazla iki personele ait istihdam gideri %75 oranında desteklenmektedir.

UR-GE Desteği Özet Tablosu

1 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ (UR-GE DESTEĞİ)

By |Kasım 8th, 2020|Uncategorized|