1) Kimler Yararlanabilir?
• 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan
dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• 2016 yılı için desteklenecek konular şunlardır:
a) Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
b) İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
c) Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
d) Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,
e) Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,
f) Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,
g) Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,
h) Gazilerimize ve Şehit yakınlarına yönelik projeler,
i) Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,
j) Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,
k) Terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler.
• İçişleri Bakanlığından projeye en az 5.000 TL, en fazla 150.000 TL yardım yapılabilir. Yardım oranı
sınırlaması yoktur.
• 2015 yılı için projelere ayrılan bütçe 21.200.000 TL’dir.
• Eğitim, danışmanlık, ve benzeri giderler, demirbaş satın alma ya da kiralama giderleri, sar malzeme
giderleri, basım, yayın, etkinlik organizasyonu giderleri, görünürlük ve tanıtım giderleri, personel
giderleri, bakım, onarım, elektrik, su, yakıt ve iletişim gibi cari giderler, ulaşım, konaklama ve iaşe
giderleri
•Yardımın en fazla %40‟ı demirbaş ve malzeme, en fazla %5’i tanıtım faaliyetleri için kullanılabilir.