COSME’den Göçmenlere Özel Proje Teklif Çağrısı

 

Göçmen Girişimciliği Destekleme Düzenlemeleri Proje Teklif Çağrısı

COSME Programı kapsamındaki “COS-MigrantsENT-2016-4-02 – Göçmen Girişimciliği Destekleme Düzenlemeleri” çağrısı ile göçmenlerin serbest çalışmalarına ya da başarılı bir işletme (kar getiren, sosyal bir amacı olan) kurmalarına yardımcı olmak için destek düzenlemelerinin oluşumunun, gelişiminin ve daha geniş yayılımının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu çağrı ile kuruluşların göçmen girişimcilik alanında müşterek öğrenim imkânı sağlayarak, deneyim ve iyi uygulamaları paylaşarak, stratejik işbirlikleri ve sinerji oluşturarak birlikte çalışmaları ve bir network oluşturmaları desteklenmektedir.

Kamu idareleri, iş destek kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri, eğitim kuruluşları ve bu alanda faaliyet gösteren diğer kuruluşlar arası yaklaşım paylaşımı ve ders çıkarımı bu girişimin odak noktasıdır. Ulusal ve bölgesel düzeydeki ilgili tüm ortakların uluslararası networklerde bir araya gelmeleri ve birlikte çalışarak etkili ve başarılı bir etki oluşturmaları temel amaçtır.

Çağrı Kapsamında Öngörülen Faaliyetlerin Kapsamı

Çağrıda belirtilen amaçlar kapsamında oluşturulacak network ile sağlanacak göçmen girişimciler için destek düzenlemeleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Göçmen topluluklara ulaşma ve farkındalık artırıcı eylemler
 • İş eğitimi
 • Yasal ve düzenleyici bildirgeler/tavsiyeler hazırlama
 • Bireysel iş desteği sunma
 • Mentörlük
 • Çalışma alanları ve ilgili hizmetler sunma
 • Finansmana erişim
 • Networklere erişim

Bu çağrı kapsamında desteklenecek faaliyetler aşağıda yer almaktadır:

 • Bölge ve ülke üstü bir göçmen girişimcilik destek sağlayıcıları networkünün oluşturulması
 • Farklı bölge ve ülkelerden göçmen girişimciliği destekleyen kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren yüz yüze ve online toplantılar, seminerler, workshoplar düzenlenmesi
 • Göçmen girişimciliği desteklemek için oluşturulan düzenlemelerin etkileri ve sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması ve paylaşılması
 • Katılımcı kuruluşların göçmenlere sağladığı hizmetlerin değerlendirilmesi
 • Göçmen girişimcilere sağlanan desteklerin daha da geliştirilmesi
 • Var olan düzenlemelerin diğer ülkelere/bölgelere transferi
 • Katılımcı kuruluşlar arası ortak projelerin oluşturulması
 • İlgili kamu idareleri ve göçmen destek kuruluşlarının daha geniş kitlelere bilgi, rehberlik ve tavsiye yayması
 • Tüm bu faaliyetler diğer kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülecektir ve başvuru sahiplerinin deneyim ve iyi uygulamalar paylaşımına nasıl ortak olacaklarını tanımlamaları ve farklı ülkelere/bölgelere hâli hazırda yaptıkları uygulama transferlerini geliştirmeleri istenmektedir.

Bu proje teklif çağrısı ile desteklenecek projelerin aşağıda belirtilen iş detayları kapsamındaki faaliyetleri içermesi gerekmektedir:

 • İş Detayları-1: Göçmen girişimciliği desteklemeye yönelik bir network oluşturulması
 • İş Detayları-2: Eşle öğrenme faaliyetlerinin ve etkinliklerinin düzenlenmesi
 • İş Detayları-3: Var olan destek düzenlemelerinin genişletilmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
 • İş Detayları-4: Bilgi, rehberlik ve tavsiyelerin daha geniş yayılması
 • İş Detayları-5: Daha kapsamlı bir Avrupalı networkte yer alınması ve

bir topluluk oluşturulması

Beklenen Sonuçlar ve Çıktılar

Her bir proje altında olması beklenen somut çıktılar aşağıda belirtilmiştir:

Kilit rol oynayan farklı ülkelerin toplandığı en az 3 Avrupa workshopı düzenlenmesi
Proje süresince yapılan işlerin altını çizecek bir sunum ortaya koymakla yükümlü Koordinatör ile Brüksel’de 1 başlangıç toplantısı yapılması
Ara dönem ödemesi ile bağlantılı periyodik teknik ve finansal raporun alınmasından sonra tüm konsorsiyum ortaklarının katılımı ile Brüksel’de Avrupa Komisyonu/EASME binasında bir inceleme toplantısı yapılması
Proje uygulamasının 10. ve 28. aylarında 2 teknik gelişim raporu (ödemelerle bağlantısız)

Proje ödemeleri ile bağlantılı raporlar
Aşamalar Tarih
a) Son Başvuru Tarihi 20/12/2016 – 17:00 Brüksel saati
b) Değerlendirme dönemi* Ocak-Mart 2017
c) Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi* Nisan 2017
d) Hibe anlaşmasının imzalanması Mayıs-Haziran 2017
e) Faaliyetlere başlanacak tarih Haziran 2017

AB Finansmanı

Projenin eş-finansmanı için ayrılan toplam bütçe tahmini olarak 1,500,000.00 Avro’dur.
Proje başına 375,000.00 Avro maksimum hibe sağlanacaktır.
Hibe, uygun maliyetlerin %90 oranında maksimum geri ödeme oranı ile sınırlıdır.

Kriterler

Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından oluşturulan bir konsorsiyum formunda olmalıdır. Başvuru sahipleri; göçmenlerin ekonomik ve sosyal entegrasyonuna yardımcı olan, ve/veya göçmen girişimciliği geliştiren, girişimcilere destek hizmetleri sağlayan bir alanda faaliyet gösteren kuruluşlar olması gerekmektedir.

Uygun bir konsorsiyum aşağıdaki yapıları içerebilir:

 • Kamu kurumları ve kamu idareleri
 • Sanayi ve Ticaret Odaları ve benzeri yapıları
 • İş birlikleri ve iş destek ağları
 • İş destek kuruluşları ve inkübatörler
 • STO, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, göçmenlerle ilgili birlikler ve dernekler
 • Eğitim ve öğretim ile ilgili Kamu ve Özel Kurumlar
 • Konsorsiyum; en az 3 farklı COSME katılımcısı ülkeden en az 5 uygun kuruluştan oluşmalıdır.

Beklenen proje süresi 36 aydır.

, ,
Hiçbir sonuç bulunamadı.