Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi (KKYDP)

ABPROTIME olarak Bursa ve çevresinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi (KKYDP) Programları kapsamında destek almak için bize ulaşın!

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi(kkydp)

1) Kimler Yararlanabilir?

• Çiftçi kayıt sistemine veya bakanlığın oluşturduğu diğer kayıt sistemlerine kayıtlı; küçük ve orta
ölçekli; şahıs işletmeleri, şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve üst birlikler

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,
tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli
işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin
güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının
güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından
kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin
artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni
teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

• Aşağıdaki yatırım konularına hibe destek verilecektir.

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerinin yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya
olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların
tamamlanması,
ç) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
d) Destek konusunda yer alan tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde
kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim
tesisleri,
e) Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kültür balıkçılığı ve kültür mantarı üretimine
yönelik modern sabit yatırım tesisleri,
f) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımı kapsamında aşağıdaki konulara destek verilecektir.

a) Kırsal turizm yatırımları,
b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
c) El sanatları ve katma değerli ürünler,
ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi,

• Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul
ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında
değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

• Un, karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda
teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş
çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.

• Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava
deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm için yeni tesis, diğer yatırımlar için kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda başvuru yapılabilir. Ayrıca, kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler konularına sadece kırsal alanda başvuru yapılabilir.• TKDK(Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)’nın desteklediği illerde; yaş meyve sebze
tasnif, paketleme ve depolama; hayvansal ürünlerin işlenmesi(ham derinin işlenmesi hariç),
paketlenmesi ve depolanması; su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması; mevcut
tarımsal tesis ve seralarda yenilenebilir enerji üretim tesisleri; büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği, kültür balıkçılığı ve kültür mantarı üretimine yönelik modern sabit yatırım tesisleri; kırsal turizm; el sanatları ve katma değerli ürünler başvuruları kabul edilmemektedir.

• Projeler, 1/12/2017 tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır.

• Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

• Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
• Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

• Yaş meyve sebze tasnif, paketleme, depolama; tohum işleme, paketleme ve depolama; hayvansal
ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması; su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
yatırımlarına; hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara;
yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara; tarımsal tesislerde kullanılmak üzere güneş, rüzgar, biyogaz, jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi yatırımlarına %50 oranında 1.000.000 TL hibe verilebilmektedir.

• Yukarıda yazılanlar haricinde diğer bitkisel ürünlerin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi
yatırımlarına; soğuk hava deposu ve çelik silo yapımına yönelik yatırımlara; büyükbaş hayvan
yetiştiriciliği yatırımlarına; kırsal turizme yönelik yeni tesis yatırımlarına %50 oranında 750.000 TL
hibe verilebilmektedir.

• Mantar yetiştiriciliği; küçükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında %50 oranında 500.000 TLhibe verilebilmektedir.

• Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri; el sanatları ve katma değerli
ürünlere; bilişim sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımlar %50 oranında 250.000 TL hibe verilebilmektedir.

• Hibeye esas proje tutarı en az 30.000 TL olmalıdır.
• İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.
• Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
• Arazi kiralamalarda en az 7 yıllık kiralama şartı aranmaktadır.

3) Başvuru Dönemi

Başvuru dönemi, tebliğ ilan tarihinden itibaren 45 gün içerisinde, son başvuru tarihi 05 Aralık 2016

4) Başvuru Yeri

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri

, , , , , , , , , ,
Hiçbir sonuç bulunamadı.