Destek Programı: Zafer Kalkınma Ajansı

Zafer Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programının amacı; TR33 Bölgesi’nin kalkınma sürecini hızlandırmaya yönelik kritik öneme haiz ve aciliyet taşıyan planlama, araştırma, fizibilite, etüt vb. yatırım bileşeni olmayan ancak yatırımların şekillenmesinde veya ulusal ve bölgesel planlarda yer alan hedefler ile stratejilerin hayata geçirilmesinde önem arz eden faaliyetlerin ve çalışmaların desteklenmesidir.

Öncelikler

2015-2017 Yerel Ekonomik Gelişme Programı (Turizm, Sanayi Ulaşım)’nda yer alan faaliyet(ler)e ilişkin fizibilite(ler)in oluşturulması ve bunların hayata geçirilmesi amacıyla ilgili ulusal/uluslararası fon mekanizmalarına yönelik proje(ler)in hazırlanması

2016-2018 Yerel Ekonomik Gelişme Programı (Afet Yönetimi, İnsan ve Toplum, Kentsel Hizmetler)’nda yer alan faaliyet(ler)e ilişkin fizibilite(ler)in oluşturulması ve bunların hayata geçirilmesi amacıyla ilgili ulusal/uluslararası fon mekanizmalarına yönelik proje(ler)in hazırlanması
Bölge için stratejik önem ve aciliyet taşıyan eylemlerin başlatılması ve/veya bunlara yönelik fizibiliteler ile projelerin hazırlanarak ilgili ulusal/uluslararası fon kaynaklarına başvuruya hazır hale getirilmesi.

Program Bütçesi

Program için tahsis edilen mali kaynak tutarı 700.000 (yedi yüz bin) TL‘dir.

Proje bütçesi Ajans’tan talep edilen destek miktarı ve varsa başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansman miktarının toplamından oluşmaktadır. Bütçe, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan projeler kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletmeler tarafından sunulan projeler kapsamında ise KDV hariç hazırlanmalıdır. Sözleşmenin imzalanmasından önceki bütçe kontrolü sürecinde, gerekli durumlarda proje bütçesinde değişiklik yapılabilecektir.

Kontroller, başvuru sahibinin ilave açıklama yapmasını ve Ajans’ın destek miktarında/oranında indirim yapmasını gerektirebilir. Bütçe kontrolü sürecinde Program kapsamında uygun olmayan ve/veya projede gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgisi olmayan maliyetlerin tespit edilmesi durumunda bunlar bütçeden çıkarılacaktır. Ayrıca, piyasa rayiçlerini yansıtmayan maliyetlerin tespit edilmesi durumunda da bu maliyetler revize edilecektir. Aynı husus proje uygulama sürecinde yapılacak fiili harcamalar için de geçerlidir.

Proje uygulama sürecinde proje bütçesindeki ödenek dâhilinde de olsa, İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) tarafından yapılacak kontrollerde piyasa rayiçlerinin üzerinde maliyetler tespit edilmesi durumunda bunlar uygun maliyet olarak sayılmayacaktır. Bu nedenle başvuru sahibinin proje hazırlık aşamasında gerçekçi, maliyet etkin ve faaliyetlerle uyumlu bir bütçe hazırlaması ve uygulama aşamasında da şeffaf, adil ve rekabetçi bir satın alma stratejisi izlemesi kendi yararınadır.

Kimler Başvurabilir?

Program kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır:

Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü vb.)
Mahalli İdareler (Belediye, İl Özel İdare, Köy Muhtarlığı, 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri)
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar ve Borsalar)
Üniversiteler (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul)
Kooperatifler ve Birlikler (Kar Amacı Gütmeyen)
Bölgeler ve Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Sitesi,vb.)
Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf, Sendika, Konfederasyon, Federasyon vb.)
Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliğe haiz işletmeler
Destek almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen koşulların tümü sağlanmalıdır:

Başvuru sahibinin kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş ya da bunların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliğe haiz işletme statüsünde olması.

Proje konusunun ve faaliyetlerinin başvuru sahibinin görev ve yetki alanı içerisinde olması (Projenin konusunun başvuru sahibinin kanun, yönetmelik, tüzük, kuruluş sözleşmesi vb. belgelerinde tanımlanmış olan görev ve yetki alanı içerisinde olması gerekmektedir.)

Başvuru sahibinin merkezinin ya da yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden birinde kayıtlı olması
Başvuru sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

Program’ın kapanış zamanı 30.12.2016 saat 18:00 olup ilan edildiği tarihten başlamak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen son başvuru zamanına kadar herhangi bir zamanda Program’a başvuru yapılabilir.

Süreç

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı 25.12.2016 – 23:59

Projenin Ajans’a Teslimi 30.12.2016 – 18:00

Projenin son başvuru zamanı itibarıyla KAYS’a girişinin yapılarak onaylanmış olması ve başvuruya ilişkin matbu belgelerinin Ajans’a ulaştırılmış olması tamamen başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Bu süreçlere riayet edilmemesi durumunda posta veya kargo şirketinden kaynaklı gecikmeler de dâhil olmak üzere herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.

KAYS üzerinden yapılacak tüm iş ve işlemler 25.12.2016 saat 23:59 itibarıyla tamamlanmış olmalıdır. Bu zamandan sonra Program başvuruya kapanacak ve KAYS üzerinden onaylama işlemi yapılamayacaktır. 25.12.2016 saat 23:59 itibarıyla KAYS girişi yapılmış ve onaylanmış projeler, 30.12.2016 saat 18:00’a kadar Ajans’a matbu olarak teslim edilmelidir.

Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projelere sağlanacak destek miktarı sonrası Program için ayrılan mali kaynağın tükenmesi ile birlikte – Program kapanış zamanı gelmemiş dahi olsa – Program’ın başvuru süreci tamamlanmış sayılacaktır ve yeni başvuru alınmayacaktır.

, , , , , ,